Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Vícerozměrná rozdělení pravděpodobnosti Transformace dat Odstranění vlivu kovariát

Logo Matematická biologie

Odstranění vlivu kovariát

Odstranění vlivu kovariát, neboli adjustace proměnné na vliv kovariát, je častým typem úpravy dat používaným zejména v analýzách medicínských dat. Například chceme odstranit vliv věku z objemu mozkové struktury, protože víme, že s věkem se objem této mozkové struktury může měnit. To by nám kupříkladu mohlo zkreslit analýzu, jejímž cílem je srovnání objemu mozkových struktur u skupin subjektů, pokud by skupiny nebyly věkově vyvážené nebo pokud by se ve skupinách vyskytovali lidi s velkým rozpětím hodnot věku (např. lidi dvacetiletí až osmdesátiletí).

Při odstraňování vlivu kovariát však musíme být opatrní, protože tento typ úpravy dat často mění výsledky analýz a jejich interpretaci. Z toho důvodu se doporučuje uvádět nejen výsledky získané na adjustovaných datech, ale i na datech původních.

Postup odstranění vlivu kovariát lze shrnout do následujících kroků:

  1. V prvním kroku definujeme regresní model vztahu kovariáty (např. věku) a dané proměnné (např. objemu amygdaly).
  2. Pro každý subjekt je vypočteno jeho reziduum od regresní přímky, přičemž průměr reziduí je roven 0.
  3. Reziduum (představující hodnotu parametru po odečtení vlivu věku) je přičteno k průměru původních hodnot parametru, abychom získali adjustované proměnné v původním měřítku.

Znázornění původních a adjustovaných dat je uvedeno na Obr. 9.

Obr. 9: Vizualizace původních dat (vlevo) a adustovaných dat (vpravo), přičemž byl adjustován objem amygdaly na vliv věku. Světle zelenou čárou je vyznačen průměr původních hodnot objemu amygdaly a tmavě zelenou čárou je znázorněno reziduum pro vybraný subjekt.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity