Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Asociační matice


Logo Matematická biologie

Asociační matice

Tato kapitola navazuje na kapitolu „Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru“ , jejíž látku dále rozšiřuje. Vysvětlíme si zde odvození asociační matice, ukážeme si dva typy asociačních matic, a to asociační matici mezi objekty (Q mód) a asociační matici mezi proměnnými (R mód), naučíme se asociační matice vizualizovat a interpretovat a rovněž si představíme metody, kterými je možné srovnat asociační matici s kategoriální proměnnou (metoda Meansim) či srovnat asociační matice mezi sebou (Mantelův test, Prokrustova analýza, vícenásobná regrese na asociačních maticích).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity