Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Ordinační analýzy Vícerozměrné škálování Data pro vícerozměrné škálování

Logo Matematická biologie

Data pro vícerozměrné škálování

MDS je vhodné pro zpracování všech typů dat měřených na nominální, ordinální, intervalové i poměrové škále. Vstupem pro MDS je matice vztahů mezi objekty, která může být vypočtena z primární matice pozorování, nebo získána např. expertními odhady, dotazováním apod.

Data měřená na různých škálách je vhodné nejdřív normovat, např. přepočtem na z-skóre nebo použitím jiného typu standardizace. V dalším kroku je pak nutné vybrat vhodnou míru vzdálenosti nebo podobnosti s ohledem na typ vstupních dat. Problematikou vzdálenosti a podobnosti ve vícerozměrném prostoru se zabývá samostatná  kapitola Podobnosti a vzdálenosti ve vícerozměrném prostoru . Připomeňme si, že podobnost lze několika možnými způsoby transformovat na nepodobnost. Na tomto místě pouze zopakujeme, že vzdálenosti/nepodobnosti všech objektů vytvoří symetrickou čtvercovou asociační matici A typu , na jejíž hlavní diagonále jsou nuly, tj. pro všechny sledované objekty platí .

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity