Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Klasifikace Klasifikace pomocí hranic v obrazovém prostoru - FLDA, SVM lineární a nelineární Úvod do klasifikace pomocí hranic

Logo Matematická biologie

Úvod do klasifikace pomocí hranic

Vícerozměrná data můžeme znázornit v prostoru, v němž zobrazené body odpovídají jednotlivým objektům (či subjektům) a jehož dimenzionalita odpovídá počtu proměnných, kterými jsou objekty popsány. Pokud se v datech vyskytují skupiny objektů, které chceme od sebe oddělit, zřejmě nás intuitivně napadne nakreslit hranici, která bude prostor rozdělovat tak, aby byly na jedné straně od hranice objekty z jedné třídy a na druhé straně hranice objekty z druhé třídy (Obr. 1).

Obr. 1: Ilustrace klasifikace pomocí hranice.

Hranice jsou tvořeny obecně nadplochami o rozměru o jednotku menší než je rozměr prostoru – v dvourozměrném prostoru je to tedy křivka (ve speciálním lineárním případě přímka), v trojrozměrném prostoru plocha (v lineárním případě rovina), atd. Způsoby určení oddělujících hranic závisí jednak na vlastnostech klasifikačních tříd a jednak na kritériích, která použijeme pro optimalizaci polohy hranic. Co se týče vlastností klasifikačních tříd, zajímá nás zejména:

  • zda se jejich obrazy vyskytují v navzájem překrývajících se oblastech, či nikoliv – v tom případě hovoříme o separabilních či neseparabilních skupinách
  • zda je možné skupiny objektů oddělit lineární hraniční plochou, či zda je vhodnější použít plochu nelineární.

Na základě kombinací výše uvedených vlastností mohou nastat celkem tři situace, které jsou znázorněny na Obr. 2, tedy lineárně separabilní úloha, lineárně neseparabilní úloha s lineárně separovanými třídami a nelineárně separabilní úloha.

Obr. 2: Případy separability klasifikačních tříd - a) lineárně separabilní úloha; b) lineárně neseparabilní úloha, ovšem s lineárně separovanými třídami; c) nelineárně separabilní klasifikační úloha.
V dalším textu se budeme zabývat především metodami pro stanovení lineárních hranic mezi klasifikačními třídami, přičemž hranice je v tom případě dána jako                                                                    
(1)

 

kde ) je tzv. váhový vektor,  je vektor hodnot proměnných popisujících klasifikovaný objekt či subjekt a absolutní člen posouvá hranici od počátku. Váhový vektor můžeme stanovit různými způsoby, z nichž si představíme Fisherovu lineární diskriminaci a také lineární verzi metody podpůrných vektorů. Dalšími metodami, které umožňují stanovení lineárních hranic, jsou metoda nejmenších čtverců či jednovrstvý perceptron, tyto metody však v těchto učebních textech nebudou rozebírány, protože jsou v praxi používány mnohem méně často než Fisherova lineární diskriminace a metoda podpůrných vektorů.
V případě, že jsou klasifikační třídy lineárně neseparabilní, používají se dva principiálně odlišné přístupy (viz. Obr. 3):
  1. zachováme původní p rozměrný prostor a zvolíme nelineární hraniční funkci:
  • definovanou obecně (např., nebo , nevýhodou je však obtížné rozhodování, jakou funkci máme použít (především ve vícerozměrném prostoru, který si nelze jednoduše vizualizovat), a nutnost stanovení parametrů takovýchto funkcí (v našem případě a, b a c); první problém se zpravidla řeší heuristicky pomocí apriorní informace o klasifikační úloze, druhý problém se stanovením parametrů hraniční funkce však vede na obtížně řešitelné nelineární optimalizační úlohy, proto se tomuto způsobu popisu klasifikačních tříd snažíme co nejvíce vyhýbat);
  • složenou po částech z lineárních úseků (tzn. zjednodušíme stanovení parametrů hraniční funkce tím, že optimalizační úlohu parciálně linearizujeme, i když za cenu násobné realizace).
  1. zobrazíme původní rozměrný prostor nějakou nelineární transformací do nového m rozměrného prostoru (obecně je ) tak, aby v novém prostoru byly klasifikační třídy lineárně separabilní, a v novém prostoru použijeme lineární klasifikátor. Tento přístup si probereme detailněji na příkladu nelineární verze metody podpůrných vektorů.
Obr. 3: Přístupy klasifikace při lineárně neseparabilních třídách - a) vytvoření nelineární hranice definované obecně; b) vytvoření nelineární hranice složené po částech z lineárních úseků; c) zobrazení původního (dvourozměrného) prostoru nelineární transformací do nového (třírozměrného) prostoru tak, aby v novém prostoru byly třídy lineárně separabilní.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity