Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Príloha C - Seznam pojmů Seznam pojmů z úvodních kapitol

Logo Matematická biologie

Seznam pojmů z úvodních kapitol

 1. proměnná (příznaková proměnná, vysvětlující proměnná, prediktor, parametr, znak, deskriptor, charakteristika - feature)
 2. rozptyl (disperze – variance)
 3. kovarianční matice (varianční matice, disperzní matice, autokorelační matice centrovaných dat – covariance matrix)
 4. matice korelačních koeficientů (autokorelační matice standardizovaných dat – correlation matrix)
 5. standardní chyba (střední chyba odhadu průměru – standard error)
 6. rozdělení (rozložení – distribution) – např. normální rozdělení (normal distribution)
 7. Euklidova vzdálenost (euklidovská vzdálenost – Euclidean distance)
 8. vícerozměrný (mnohorozměrný – multivariate) – např. vícerozměrné normální rozdělení (multivariate normal distribution)
 9. indikátorové proměnné (dummy proměnné, umělé proměnné, nula-jedničkové proměnné – dummy variables) I. a II. typu
 10. koeficient podobnosti (míra podobnosti – similarity measure)
 11. problém „dvojité nuly“ (problém dvou nul – double-zero problem)
 12. chí-kvadrát (chi-kvadrát – chi-square)
 13. věrohodnostní poměr (poměr věrohodnosti – likelihood ratio)
 14. R-mód analýza (R mode analysis)
 15. Q-mód analýza (Q mode analysis)
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity