Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datVícerozměrné metody pro analýzu a klasifikaci dat Asociační matice Vizualizace asociační matice

Logo Matematická biologie

Vizualizace asociační matice

Asociační matice lze vizualizovat několika způsoby. Nejjednodušším vizualizačním způsobem je použití histogramu. Aby bylo možné vykreslit asociační matici do histogramu, je nutné matici zlinearizovat, neboli převést na jeden vektor. Když takto matici upravíme, není již problém nakreslit histogram z asociační matice (Obr. 2). Tato vizualizace asociační matice je velmi užitečná při shlukové analýze, kde bimodální rozložení asociačních koeficientů indikuje dobře oddělené shluky v datech (první vrchol odpovídá vnitroshlukovým vzdálenostem, druhý mezishlukovým). Při interpretaci výsledků je nicméně nutné uvědomovat si charakter analyzovaných dat, kdy počet vrcholů rozdělení neindikuje počet shluků v datech, ale pouze jejich přítomnost. Tedy v situaci s větším počtem vrcholů indikuje výstup složitější strukturu shluků (první vrchol tvoří vnitroshlukové vzdálenosti, druhý vrchol vzdálenosti mezi blízkými shluky, třetí vrchol vzdálenosti mezi skupinami podobných shluků atd.).

Obr. 2: Histogram (spodní obrázek) jako popis asociační matice získané z původních dat popsaných třemi proměnnými (horní obrázek). Tato vizualizace asociační matice je velmi užitečná při shlukové analýze, kde bimodální rozdělení histogramu indikuje dobře oddělitelné shluky v datech.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity