Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Konstanty, operátory a matematické výpočty Množinové operátory

Logo Matematická biologie

Množinové operátory

all(relace)
testuje, zda jsou všechny složky relace pravdivé
any(relace)
testuje, zda je alespoň jedna složka relace pravdivá
which(relace)
vrací pořadí těch složek relace, které jsou pravdivé (popř. které splňují danou podmínku). V případě polí můžeme použít argument arr.ind=T pro výpis hodnot v podobě čísel řádků a sloupců, popř. dalších dimenzí
x %in% y,is.element(x, y)
testuje, zda je x podmnožinou množiny y, vrací logické hodnoty
intersect(mnoziny) průnik množin
union(mnoziny) sjednocení množin
setdiff(x, y)
rozdíl množin, vrací ty prvky vektoru x, které nejsou obsaženy v y

 

> x <- 1:10
> y <- 2:9
> z <- -5:5
> all(z)    testuje, zda jsou všechny prvky vektoru z nenulové
[1]    FALSE
> all(z > -10)    testuje, zda jsou všechny prvky vektoru z větší než -10
[1]    TRUE
> any(z)
[1]    TRUE
> all(y) >= x[5]
[1]    FALSE
> any(x) == any(y)
[1]    TRUE
> m <- matrix(2:10, c(3, 3))    matice rozměrů 3x3, jejíž prvky tvoří posloupnost 2:10 seskládána po sloupcích
 
[,1]
[,2]
[,3]
[1,]
2
5
8
[2,]
3
6
9
[3,]
4
7
10
> which(m > 8 | m == 3)}
[1]    2    8    9
> which(m > 8 | m == 3, arr.ind=T)
 
row
col
[1,]
2
1
[2,]
2
3
[3,]
3
3
> x %in% y
[1]    FALSE    TRUE    TRUE    TRUE    TRUE    TRUE    TRUE    TRUE    TRUE
[10]    FALSE
> is.element(y, x)
[1]    TRUE    TRUE    TRUE    TRUE    TRUE    TRUE    TRUE    TRUE
> union(x[1:5], y[c(7, 8)])
[1]   1    2    3    4    5    8    9
> intersect(x[1:5], y[c(1, 2, 3)])
[1]    2    3    4
> setdiff(x, y)
[1]    1    10
> setdiff(y, x)
integer(0)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity