Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Grafika v R Low-level funkce

Logo Matematická biologie

Low-level funkce

Někdy se stává, že grafické funkce nevykreslují přesný typ grafu, jaký bychom si přáli. V těchto případech je dobré použít tzv. low-level funkce. Pomocí nich vytváříme celý graf po samostatných částech přidáním dalších informací (body, čáry, text, ...) do již existujícího grafu.

Nejpoužívanější funkce pro tvorbu low-level grafiky (pro význam argumentů bg, cex, col, lty, lwd a pch viz odstavec Funkce par()):

 points(x, y, type, pch, col, bg, cex, lwd,...)    dle nastavení argumentů vykreslí body daných tvarů a barev na souřadnice xy
 lines(x, y, type, lty, lwd,...)   vykreslí lomenou čáru mezi body danými souřadnicemi x a y
 segments(x0, y0, x1, y1, col, lty, lwd,...)    vykreslí úsečky mezi dvěma body o souřadnicích [x0,y0], [x1y1]
 abline(a, b,...)    vykreslí přímku se směrnicí b a průsečíkem s osou y a
 abline(h,...)    vykreslí vodorovné úsečky přes celou šířku grafu, h udává hodnoty na ose y
 abline(v,...)    vykreslí svislé úsečky, v udává hodnoty na ose x
 
 legend(x, y, legend,...)     na souřadnice x a y vytiskne legendu (vektor textových řetězců). Funkce má velké množství volitelných argumentů (viz help(legend))
 title(main, sub, xlab, ylab,...)    vypíše název, podtitulek, popisky os
 grid(nx, ny)    vykreslí mřížku, nx a ny udávají počet vertikálních a horizontálních čar, implicitní nastavení k vykreslování mřížky (col="lightgray", lty="dotted", lwd=par("lwd")) lze samozřejmě libovolně měnit
 axis(side, at, labels, tick, lty, lwd, col,...)    vykreslí osu, umožňuje nastavit značky a popisky libovolně pro jednotlivé osy

 text(x, y, labels,...)    vypíše textový řetězec labels do grafu na pozici [x, y]
 mtext(text, side,...)    vypíše textový řetězec text na okraj grafu (side)

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity