Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Jednoduché výpočty, proměnné a matice MATLAB jako kalkulátor

Logo Matematická biologie

MATLAB jako kalkulátor

V MATLABu lze provádět libovolné výpočty, které lze běžně počítat na kalkulačce. Jednotlivé výrazy můžeme seskupovat pomocí běžných operátorů (+, -, *, /, ^), které jsou podrobněji rozebrány v Kapitole Maticové operace. Priorita operátorů je řízena umístěním kulatých závorek, ty zároveň slouží i pro argumenty vestavěných či vlastních funkcí.
Mezi nejpoužívanější vestavěné funkce patří:

  • goniometrické funkce a funkce k nim inverzní: sin(), cos(), tan(), cot(), asin(), acos(), atan(), acot(),
  • hyperbolické funkce a funkce k nim inverzní: sinh(), cosh(), tanh(), coth(), asinh(), acosh(), atanh(), acoth(),
  • exp() (exponenciální funkce), log() (přirozený logaritmus), log10() (dekadický logaritmus), log2() (logaritmus se základem 2), pow2(n) ( n-tá mocnina 2), pow2(n, m) ( n2m), sqrt() (2. odmocnina),
  • abs() (absolutní hodnota).

MATLAB má ve své paměti zabudovány i některé konstanty: pi (Ludolfovo číslo), i, j (imaginární jednotky), eps, realmin, realmax.

>> pi    Ludolfovo číslo
ans =
     3.1416
>> 3*(15.8+3^{}8) - sin(pi/12) + sqrt(4.8)}
ans =
     1.9732e+04   
 výstup značí hodnotu 1.9732104 
>> abs(sin(3*pi/2))
ans =
     1    

Pro celočíselné zaokrouhlování se používají následující funkce:

round zaokrouhlení k nejbližšímu celému číslu,
floor zaokrouhlení směrem k minus nekonečnu,
ceil zaokrouhlení směrem k plus nekonečnu,
fix zaokrouhlení směrem k nule.

>> r = round(-3.46)
r = 
   -3 

>> fl = floor(-3.46)
fl =
    -4
>> c = ceil(-3.46)
c =
   -3
>> f = fix(-3.46)
f = 
   -3

Poznámka. Zaokrouhlování čísla 5: Kladné prvky s hodnotou 5 za desetinnou čárkou jsou zaokrouhlovány směrem nahoru (k nejbližšímu většímu přirozenému číslu), záporné prvky s hodnotou 5 za desetinnou čárkou jsou zaokrouhlovány směrem dolů (k nejbližšímu menšímu celému číslu).

>> round(11.5)
ans = 
     12
>> round(-5.5)
ans =
     -6

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity