Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Grafika v R High-level funkce

Logo Matematická biologie

High-level funkce

Všechny grafy jsou nejprve vytvořeny pomocí high-level funkcí, které vytváří "kompletní" graf. Kompletní v tom smyslu, že jsou automaticky vygenerovány osy, popisky a nadpis (pokud sami nenastavíme jinak). High-level funkce vždy vykreslují nový graf, v případě, že již nějaký graf existuje, přepíší jej. Je důležité si uvědomit, že data k vykreslení mohou být různé objekty - podle druhu objektu grafické funkce následně vykreslují graf.

Argumenty k high-level funkcím:
axes
implicitní hodnota TRUE, nastavení na hodnotu FALSE potlačuje vykreslování os
log
nastavením na hodnoty log="x", log="y", log="xy" budou mít vybrané osy logaritmické měřítko 
main textový řetězec pro název grafu, je umístěn nad grafem
sub textový řetězec, je umístěn pod grafem a psán menším fontem
type
typ výstupního grafu
type="p"    vykresluje samostatné body (implicitní nastavení)
type="l"    linie
type="b"    přerušované linie s body
type="c"    přerušované linie bez bodů
type="o"    body navzájem spojené liniemi
type="h"    vertikální linie
type="s"    schodovitý graf s první linií horizontální
type="S"   schodovitý graf s první linií vertikální
type="n"    žádné vykreslování dat, vykresleny jsou pouze osy, rozsah souřadného systému závisí na datech
xlab, ylab
textové řetězce pro názvy os x a y, tyto argumenty mění implicitně zadané názvy os při volání high-level funkcí
xlim, ylim
2-prvkový vektor specifikující minimální a maximální hodnotu k vykreslení dané osy

Dále jsou uvedeny nejpoužívanější typy grafů se svými argumenty. Nejedná se o kompletní výčet argumentů, uvedeny jsou pouze ty nejdůležitější. Použitá data jsou uvedena na přiloženém CD.

 plot(x)    vzhled grafu závisí na povaze vstupních dat. Pro numerický vektor vrací jednoduchý graf s indexy na ose x a hodnotami na ose y, pro matice vrací graf s hodnotami prvního sloupce na ose x a odpovídajícími hodnotami druhého sloupce na ose y (ostatní sloupce jsou ignorovány), pro faktory vykresluje sloupcový graf četností jednotlivých kategorií, pro datové tabulky vykresluje bodový graf závislosti všech proměnných, pro funkce vykresluje hladkou čáru

 plot(x, y)   jestliže x a y jsou vektory téže délky, funkce vykreslí bodový graf hodnot y na pozicích x. Stejného výsledku můžeme docílit nahrazením argumentů x a y buď seznamem, obsahujícím dvě složky x a y, nebo maticí o dvou sloupcích (viz příkaz plot(x)).

Implicitní vzhled grafu plot(x) a plot(x, y) můžeme upravit pomocí široké škály volitelných argumentů:

main, sub, type
axes, xlim, ylim, xlab, ylab
ann, col, bg, pch, cex, lty, lwd  
 parametry zadávající výpis názvu a popisků os, barvu, barvu pozadí grafu, znaky pro vykreslení bodů a jejich velikost, typ a tloušťku čar. Více informací v odstavci Funkce par().
frame.plot    logická hodnota implicitně nastavená na TRUE graf orámuje
asp    poměr osy y/x

> plot(function(x) 2*x^3, xlim=c(-3, 3), ylab="f(x)", main="Graf funkce f(x)=2*x^3")
 
> benzen <- c(3.34, 4.76, 4.87, 5.11, 3.89, 4.83, 5.02)    sedm měření pro kontrolu obsahu benzenu v ovzduší [mg/m3], [8]
> plot(benzen, pch=8, xlab="cislo pozorovani", ylab="obsah benzenu  [mg/m^3]",  main="Obsah
+ benzenu v ovzdusi")
Obr. 1. Funkce plot()
 
> plot(benzen, type="p", main="type='p'", ylab="benzen [mg/m^3]")
> plot(benzen, type="l", main="type='l'", ylab="benzen [mg/m^3]")
> plot(benzen, type="b", main="type='b'", ylab="benzen [mg/m^3]")
> plot(benzen, type="c", main="type='c'", ylab="benzen [mg/m^3]")
> plot(benzen, type="o", main="type='o'", ylab="benzen [mg/m^3]")
> plot(benzen, type="h", main="type='h'", ylab="benzen [mg/m^3]")
> plot(benzen, type="s", main="type='s'", ylab="benzen [mg/m^3]")
> plot(benzen, type="S", main="type='S'", ylab="benzen [mg/m^3]")
Obr. 2. Možné varianty argumentu type

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity