Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Manipulace s maticemi Základní manipulace s maticemi

Logo Matematická biologie

Základní manipulace s maticemi

Pro zjištění rozměrů matice slouží příkaz size(). Tento příkaz má i volitelný druhý argument - v případě hodnoty 1 vrací počet řádků matice, v případě hodnoty 2 vrací počet sloupců matice. Příkaz size() lze použít i pro zjištění rozměrů vektoru, alternativním příkazem pro počet prvků (řádkového i sloupcového) vektoru je příkaz length(). Příkaz length() lze použít i pro matici, v tomto případě vrací její největší rozměr.

>> [r, sl] = size(A)    výstup funkce size() lze uložit do 2-prvkového vektoru, první prvek udává počet řádků matice A, druhý počet sloupců

    počet řádků matice A

>> length(u)   počet prvků vektoru

ans = 

        3
>> length(A)
   největší rozměr matice A
ans =
        4
    

Na jednotlivé prvky matice je možné se odkazovat pomocí kulatých závorek - tj. A(r,sl) je prvek  matice A na r-tém řádku a v s-tém sloupci. Toto vyjádření lze použít i obecněji, kdy první parametr je vektor obsahující indexy  vybraných řádků a druhý parametr je vektor sloupcových indexů. 

>> A(2,3)    prvek na 2. řádku a ve 3. sloupci matice A
ans =

     4
>> A([1 3],[4 2])   
 prvky na 1. a 3. řádku a 4. a 2. sloupci matice A

>> A([1 3],[4 2]) = eye(2)    do takto vybraných prvků je možno také při zachování správných rozměrů provádět přiřazení

Symbol : (dvojtečka) slouží pro výběr celého řádku/sloupce matice.

>> u1 = A(:, 3)    výběr 3. sloupce matice A

>> u2 = A(2,:)    výběr 2. řádku matice A

>> A(2,:) = []    smazání 2. řádku matice A

Poznámka. Přiřazení o = []; A(:,3) = o nefunguje, vrací chybové hlášení.

Matice stejných rozměrů lze sčítat a odčítat (operátory +, -), při přičtení konstanty k matici je konstanta přičtena ke každému prvku matice. 
Matice vhodných rozměrů lze násobit (operátor ), při násobení matice konstantou je konstantou přenásoben každý prvek matice. Dělení je v MATLABu dvojího druhu - pravostranné a levostranné: a /.

Všechny operátory jsou podrobněji popsány v kapitole Maticové operace.

Na matice lze rovněž aplikovat všechny běžné matematické funkce (sin(), sqrt(), ...), které jsou popsány v odstavci MATLAB jako kalkulátor. Tyto funkce jsou na matice aplikovány po složkách (člen po členu).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity