Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Jak pracovat s MATLABem Práce s grafikou Funkce plot() a její použití

Logo Matematická biologie

Funkce plot() a její použití

Základním příkazem pro kreslení grafů funkcí jedné proměnné je funkce plot(), která při implicitním nastavení spojuje zadané body úsečkami.

plot(x) pro vstupní vektor x vykreslí spojnicový graf s indexy 1:length(x) na ose x a hodnotami vektoru x na ose y. Pro vstupní matici x vykreslí v jednom okně spojnicový graf pro každý sloupec matice.
plot(x,y) vykreslí spojnicový graf hodnot y na pozicích x.

Graf funkce sin(2x)+cos(x) na intervalu [0,]:

x = linspace(0, pi);    vygenerování (implicitně 100) hodnot na ose x, pro které má být funkce zobrazena
y = sin(2*x) + cos(x);    výpočet funkčních hodnot
plot(x, y)    vykreslení grafu (obr. Jak pracovat s MATLABem 3)
Obr. 3. Výstup funkce plot(x, y).

Poznámka. Vykreslená funkce vypadá hladce, ve skutečnosti se ovšem jedná o lomenou čáru, jednotlivé body jsou spojovány úsečkami. Vzhled grafu tak velmi ovlivňuje hustota bodů na ose x (obr. Jak pracovat s MATLABem 4).

 x = linspace(0, pi, 7);    vygenerování menšího počtu hodnot na ose x
 y = sin(2*x) + cos(x);
 plot(x, y)    vykreslení grafu (obr. Jak pracovat s MATLABem 4)
Obr. 4. Výstup funkce plot(x, y) pro menší počet vygenerovaných bodů.

Funkce plot(), může obsahovat ještě další volitelný parametr. Jedná se o textový řetězec, pomocí něhož můžeme ovlivňovat barvu a styl vykreslené čáry a symbol pro zobrazení jednotlivých bodů, které jsou spojovány úsečkami. Každá barva, styl čáry a symbol mají svůj znak, jejich kombinací do textového řetězce zvolíme vzhled grafu.

Znaky pro barvu:

Znaky pro styl čáry:

Znaky pro symboly zobrazených bodů:

 x = [1, 2, 3];
 y = [1, 3, 2];

 plot(x, y, 'r--*')    vykreslení daných bodů červenou čárkovanou čarou s body vyznačenými hvězdičkami (obr. Jak pracovat s MATLABem 5)
 
Obr. 5. Výstup funkce plot(x, y, 'b--k*').
 
 plot(x, y, '+r')    vykreslí pouze zadané body bez spojování úsečkou. V případě, že explicitně nezadáme barvu, je volena automaticky. 

Funkce plot() umožňuje kreslit více grafů najednou, stačí je zadat jako další její parametry. Pro každý graf můžeme uvést parametry pro styl vykreslení.

  x = linspace(0, 2*pi);
 y1 = sin(x);
 y2 = cos(x);
 y3 = sin(2*x);
 plot(x, y1, x, y2, x, y3)   
 vykreslí tři grafy uložené v proměnných y1, y2 a y3, všechny pro stejný definiční obor daný proměnnou x (obr. Jak pracovat s MATLABem 6)
Obr. 6. Výstup funkce plot(x,y1,x,y2,x,y3).
 
 x = linspace(-2, 10, 20);
 y = exp(x);
 plot(x, y, 'b--', x, y, 'r*')
   vykreslení bodů jinou barvou než je barva spojovacích čar (obr. Jak pracovat s MATLABem 7)
Obr. 7. Výstup funkce plot(x, y, 'b--', x, y, 'r*').

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity