Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Grafika v R High-level funkce

Logo Matematická biologie

Hist()

 hist()    histogram pro numerický vektor

breaks     argument šířky intervalů, implicitní nastavení je breaks="Sturges", která šířku intervalů počítá Sturgesovým pravidlem: log2n+1, [18], dalšími možnostmi jsou breaks="Scott" (Scottovo pravidlo: 3.5, [18]) nebo breaks="FD" (Freedman a Diaconis: [18]), n udává počet hodnot vektoru, je odhadem směrodatné odchylky a IQR značí interkvantilové rozpětí
freq    implicitní nastavení freq=TRUE vykresluje absolutní četnosti, nastavení na hodnotu freq=FALSE vykresluje relativní četnosti
right   pro implicitní hodnotu right=TRUE jsou intervaly zprava uzavřené, zleva otevřené, pro hodnotu right=FALSE je tomu naopak
labels    pro hodnotu labels=TRUE vypisuje nad sloupce absolutní/relativní četnosti
density, angle    stejně jako u barplot()
axes, main, sub, xlim, ylim, xlab, ylab

Funkce hist() má k dispozici i výstupní hodnoty:
breaks    hodnoty hranic intervalů
counts    absolutní četnosti pro každý interval
density    hustota pravděpodobnosti pro jednotlivé intervaly
intensities    shodné s density
mids    středy intervalů
xname    název objektu v argumentu
equidist    logická hodnota stejné délky všech intervalů

> load(file="obili.dat")   načtení souboru dat (sklizňová ztráta obilí [g/m3], [8])
> hist(obili, breaks="Sturges", main="breaks='Sturges'")
> hist(obili, breaks="Scott", main="breaks='Scott'")
> hist(obili, breaks="FD", main="breaks='FD'")
 
Obr. 5. Sklizňová ztráta obilí [g/m^3], argumenty šířky intervalů

 

> hist(obili, main="")
> hist(obili, freq=F, main="")
> hist(obili, labels=T, main="")
 
Obr. 6. Sklizňová ztráta obilí [g/m^3], zobrazení absolutních a relativních četností

 

> (hist(obili))    výstupní hodnoty

$breaks

[1]    3    4    5    6    7    8    9     10}

$counts

[1]    2    0    5    8    2    2    1}

$intensities

[1]   0.09999998    0.00000000    0.25000000    0.40000000    0.10000000 + 0.10000000     0.05000000

$density

[1]    0.09999998    0.00000000    0.25000000    0.40000000    0.10000000 + 0.10000000     0.05000000

$mids

[1]    3.5    4.5    5.5    6.5    7.5    8.5    9.5

$xname

[1]    "obili"
$equidist
[1]    TRUE
$attr(,"class")
[1]    "histogram"

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity