Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Grafika v R High-level funkce

Logo Matematická biologie

Barplot()

 barplot()    sloupcový graf

axes, main, sub, xlab, ylab, xlim, ylim
beside    lze použít pouze v případě vstupního argumentu typu matice. Implicitní hodnota beside=FALSE vykreslí více obdélníků nad sebou, nastavení na hodnotu TRUE vedle sebe.
width    vektor hodnot udávajících šířku vykreslovaných obdélníků na ose x. Jestliže vektor wide nedosahuje délky rovné počtu složek argumentu, je použito pravidlo recycling rule.
space    velikost místa pro vynechání mezi jednotlivými sloupci (podíl průměrné šířky sloupce), může se jednat o numerickou hodnotu nebo vektor hodnot. Pro vstupní matici a argument beside=TRUE může být argument space specifikován vektorem dvou hodnot, první vyjadřuje odestup sloupců ve stejné skupině (ve stejném sloupci), druhý vyjadřuje odestup mezi skupinami. Implicitní nastavení je space=c(0,1) pro vstupní matici a argument beside=TRUE, pro ostatní možnosti space=0.2.
names.arg    vektor názvů ke každému sloupci nebo skupině sloupců
legend.text    vektor textových řetězců uvádějící názvy v legendě, má smysl jen pro vstupní matice
horiz    implicitní hodnota horiz=FALSE vykresluje obdélníky vertikálně, argument horiz=TRUE horizonatálně
density    hodnota nebo numerický vektor nastavující hustotu šrafování sloupců
angle    úhel pro sklon šrafování

> load(file="penicilin.dat")    načtení potřebného souboru dat, který musí být uložen v aktuálním pracovním adresáři. Data pro porovnání obsahu penicilinu [mg/l] v krvi dvou pacientů, ([8])
> barplot(penicilin, ylab="obsah penicilinu [mg/l]")
> barplot(penicilin, beside=T, ylab="obsah penicilinu [mg/l]")
> barplot(penicilin, beside=T, ylab="obsah penicilinu [mg/l]", space=c(0.5,1.5),
+ density=c(7,18), angle=c(60,105), col=gray(c(0, 0.6)))    funkce gray slouží k vykreslení různého stupně šedi (více v odstavci Funkce par())
Obr. 3. Porovnání obsahu penicilinu v krvi dvou pacientů [mg/l]

 

> load(file="dunaj.dat")    načtení datového souboru dunaj.dat (kolísání průtoku Dunaje [m3/s] během roku, [8] )
> barplot(dunaj, names.arg=c("I", "II", "III", "IV", "V", "VI", "VII", "VIII",  "IX", "X",
+ "XI", "XII"), ylab="prutok [m^3/s]", xlab="mesic")
> barplot(dunaj, horiz=T, names.arg=c("I", "II", "III", "IV", "V", "VI", "VII",  "VIII",
+ "IX", "X", "XI", "XII"), ylab="prutok [m^3/s]", xlab="mesic")
> barplot(dunaj, width=c(1, 2, 3), density=rep(c(5, 8, 13), times=4), angle=seq(from=30,
+ by=10, length=12), names.arg=c("I", "II", "III", "IV", "V", "VI", "VII", "VIII", "IX",
+ "X", "XI", "XII"), ylab="prutok [m^3/s]", xlab="mesic")
> barplot(dunaj, col=gray(seq(from=0, to=1, length=12)), names.arg= c("I", "II", "III",
+ "IV", "V", "VI", "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII"), ylab="prutok [m^3/s]",
+ xlab="mesic")
Obr. 4. Kolísání průtoku Dunaje během roku [m3/s]

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity