Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyVýpočetní matematické systémy Výuka jazyka R Grafika v R Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Do jednoho grafu zakreslete na intervalu [0, 3] graf funkcí sin x (červeně) a cos x (modře). Graf vhodně otitulkujte a pomocí funkce locator() obě funkce popište.

Řešení

x <- seq(from=0, to=3*pi, length=100), y <- matrix(c(sin(x), cos(x)), ncol=2)
matplot(x, y, col=c(2,4), type="l", main="Grafy funkci sin(x) a cos(x)", xlab="osa x", ylab="osa y")
nebo 
plot(x, sin(x), col=2, type="l", main="Grafy funkci sin(x) a cos(x)", xlab="osa x", ylab="osa y"), points(x, cos(x), col=4, type="l")
nebo 
plot(x, sin(x), col=2, type="l", main="Grafy funkci sin(x) a cos(x)", xlab="osa x", ylab="osa y"), lines(x, cos(x), col=4, type="l")
souradnice <- locator(2), text(soradnice, labels=c("sin(x)", "cos(x)"))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení 2. Vestavěná proměnná InsectSprays popisuje účinnost sprejů proti hmyzu a zahrnuje dvě složky - count a spray. Vykreslete histogram absolutních četností pro počet jedinců hmyzu daného pozorování (složka count).

Řešení

hist(InsectSprays$count)

 

Cvičení 3. Pro stejnou proměnnou jako v úkolu Cvičení 2 vykreslete boxplot. Dále zjistěte, zda se data řídí normálním rozložením. Svou odpověď podložte vhodným grafem.

Řešení

boxplot(InsectSprays$count)
qqnorm(InsectSprays$count), qqline(InsectSprays$count)

 

 

Cvičení 4.Do dvou grafů vedle sebe zobrazte graf funkce sin(x)cos(x+y) pro x, y z intervalu [0, 5]. Do levého grafu zobrazte prostorový graf, do pravého pouze jeho vrstevnice. Grafy popište.

Řešení

x <- seq(from=0, to=5, length=100), y <- x, z <- sin(x) %*% t(cos(x+y))
layout(matrix(1:2, nrow=1)), persp(x, y, z, main="Funkce 'persp'"), contour(x, y, z, main="Graf 'countour'") 
nebo 
split.screen(c(1,2))
screen(1), persp(x, y, z, main="Funkce 'persp'")
screen(2), contour(x, y, z, main="Graf 'countour'")

 

 

 

 

 

Cvičení 5.Načtěte soubor vyskomer.dat, ve kterém je uloženo 15 kontrolních měření dvěma různými výškoměry. Do jednoho grafu zakreslete průběh měření pro oba výškoměry následovně:

  • průběh pro vyskomer1 modrými čtverečky,
  • průběh pro vyskomer2 zelenými hvězdičkami,
  • graf opatřete názvem, popisky os a legendou.

Řešení

load(file="vyskomer.dat")
pdf(file="vyskomer.pdf")
matplot(1:15, vyskomer, col=c("blue", "green"), lty=c(1,2), pch=c(15, 8))
legend(11, 34, c("vyskomer1", "vyskomer2"), col=c("blue", "green"), pch=c(15, 8))
dev.off()

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity