Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datDiskrétní deterministické modely Autonomní rovnice


Logo Matematická biologie

Autonomní rovnice

Tato kapitola je věnována rovnicím a jejich soustavám, které jsou z hlediska modelování přírodních procesů snad nejdůležitější - autonomním rovnicím a jejich systémům. Při jejím studiu zejména:

 1. Uvědomíte si důležitou vlastnost autonomních rovnic a jejich systémů - časovou invarianci, tj. skutečnost, že nezáleží na tom, v jakém čase začneme pozorovat přírodní proces nebo, ekvivalentně, jaký čas v modelu považujeme za počáteční.
 2. Pro rovnice prvního řádu
  1. naučíte se hledat řešení graficky a tím získáte vhled do možného chování řešení,
  2. seznámíte se s pojmem rovnovážných (konstantních) řešení s rozmanitým pojetím jejich stability nebo nestability,
  3. budete umět rozhodnout o stabilitě rovnovážného řešení pomocí derivování pravé strany rovnice,
  4. uvidíte, jak lze pojem rovnováhy a stability zobecnit, seznámíte se s cykly a atraktory řešení.
 3. Okusíte první náznak „vyšší kvalitativní analýzy nelineárních procesů“ - pojem bifurkace, tj. strukturální změny řešení při změně parametru rovnice.
 4. Pro soustavy rovnic prvního řádu nebo rovnice vyššího řádu
  1. uvidíte, že pojmy rovnováhy a stability jsou bezprostředním zobecněním těchto pojmů zavedených pro rovnice,
  2. uvědomíte si, že soustava lineárních rovnic s konstantními koeficienty je speciálním případem autonomních systémů, a že tedy umíte vyšetřovat stabilitu jejích rovnovážných řešení,
  3. naučíte se vyšetřovat stabilitu rovnovážných řešení nelineárních systémů pomocí jejich linearizace, tj. nahrazením nelineárního systému systémem lineárním v okolí rovnováhy
  4. a totéž se naučíte pro rovnice vyššího řádu.
 5. Získáte užitečné explicitní nerovnosti, které umožňují rozhodnout o stabilitě nebo nestabilitě rovnováhy v dvourozměrných systémech nebo v rovnicích druhého řádu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity