Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datMaticové populační modely Modely s konstantní projekční maticí Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

 • umí klasifikovat nezáporné matice - reducibilní, primitivní, imprimitivní a ireducibilní,
 • je seznámen s příklady jednotlivých typů matic a na těchto příkladech uvidí možný dlouhodobý vývoj struktury populace (stabilizovaná nebo periodicky kolísající struktura),
 • zná souvislost mezi typem matice, její dominantní vlastní hodnotou a tvarem jejího Coatesova grafu,
 • z příkladů vyabstrahuje Perronovu-Frobeniovu větu,
 • je seznámen se základními myšlenkami důkazu Perronovy-Frobeniovy věty,
 • umí napsat řešení projekční rovnice s konstantní maticí ve tvaru lineární kombinace vlastních vektorů s koeficienty exponenciálně závislými na čase,
 • z tvaru řešení nahlédne jeho asymptotické vlastnosti (chování populace v dlouhém časovém úseku, ergodicitu),
 • umí interpretovat levý a pravý vlastní vektor příslušný k dominantní vlastní hodnotě jako stabilizovanou strukturu populace a reproduktivní hodnoty složek populace,
 • zná souvislost mezi relativními velikostmi složek levého vlastního vektoru a osudem věkově strukturované populace (růst, extinkce),
 • je seznámen s možností analyzovat odezvu populace na perturbaci,
 • umí rozložit projekční matici na přechodovou a reproduktivní část,
 • umí počítat charakteristiky populací: koeficient tlumení, populační moment, vzdálenost od stabilizované struktury,
 • umí kvantifikovat události v životním cyklu (doba dožití, věkově specifická plodnost, čistá míra reprodukce) a správně je interpretovat,
 • rozumí rozdílu mezi pojmy senzitivita a elasticita,
 • umí vypočítat koeficienty senzitivity a elasticity dané projekční matice,
 • umí interpretovat koeficienty citlivosti a porozumí jejich ekologickému a evolučnímu významu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity