Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Systémové struktury 1 Základní formy spojování systémů

Logo Matematická biologie

1 Základní formy spojování systémů

Biologické i mnohé technické systémy jsou složité systémy vysokých řádů, které lze zpravidla složit z jednodušších podsystémů. Existují tři základní typy spojení - sériové, paralelní a zpětnovazební. Popis dalších složitějších soustav (ať už pro účely jejich analýzy či syntézy) se určuje pomocí pravidel tzv. blokové algebry. Předpokladem pro použití blokové algebry jsou dvě základní podmínky:

  • všechny členy systému jsou lineární,
  • při vzájemném spojování se jednotlivé bloky nesmějí ovlivňovat (tj. při vzájemném spojení více bloků musí popis jednotlivých bloků zůstat nezměněn).

Z blokové algebry systémů vycházejí mnohé algoritmy, jako jsou např. metoda postupných úprav, metoda eliminace proměnných, Masonovo pravidlo, apod. Všechny tyto postupy jsou ale poněkud za horizontem očekávaných znalostí čtenářů tohoto textu, nadále se budeme zabývat pouze třemi výše uvedenými základními typy spojení dvou dílčích soustav.

Přesto, že jsou následující odvození vztahů pro různé typy zapojení provedeny pro spojité systémy, táž pravidla platí i pro systémy pracující v diskrétním čase.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity