Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSignály a lineární systémy Matematický popis systémů pracujících ve spojitém čase I Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • je seznámen s a rozumí pojmu linearita, dokáže rozhodnout o linearitě systému o zadané převodní funkci,
  • uvědomuje si, že diferenciální rovnice je základním přirozeným způsobem jak matematicky popsat vztah mezi vstupem a výstupem reálného systému,
  • je seznámen s definicí Laplacovy transformace a jejími základními vlastnostmi,
  • umí použít Laplacovu transformaci pro převod diferenciální rovnice na operátorovou (obrazovou) přenosovou funkci,
  • umí vypočítat rozložení nulových bodů a pólů operátorové přenosové funkce a dokáže je interpretovat,
  • umí vysvětlit význam frekvenční charakteristiky lineární soustavy,
  • umí pro danou operátorovou přenosovou funkci stanovit frekvenční charakteristiky lineární soustavy,
  • rozumí významu časových charakteristik systému, tj. impulzní a přechodové charakteristice, zná smysl použití impulzní charakteristiky pro výpočet výstupní veličiny systému.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity