Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Testování hypotéz o kvalitativních proměnných Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Příklady k řešení:

  1. U 128 lékařů bylo v průběhu tří měsíců sledováno dodržování doporučených postupů. U 16 z nich bylo zjištěno nedodržení doporučených postupů z jakýchkoliv příčin. Stanovte 95% interval spolehlivosti pro podíl lékařů, kteří nedodržují doporučené postupy.

Řešení

[Výsledek: 95% IS: (0,067; 0,182)]

  1. Uvažujme 20 pacientů, u nichž sledujeme ústup otoků po podání léku A a následně i ústup otoků po podání léku B. Na hladině významnosti 0,05 nás zajímá, zda je nebo není statisticky významný rozdíl v četnosti otoků po jednotlivých typech léčby. Označme b počet pacientů, u nichž došlo k ústupu otoků po léčbě A, ale nikoliv po léčbě B, a naopak, c označme počet pacientů, u nichž došlo k ústupu otoků po léčbě B, ale nikoliv po léčbě A. Ověřte pomocí McNemarova testu na hladině významnosti 5% nulovou hypotézu o tom, že není rozdíl v četnosti otoků po jednotlivých typech léčby.

Řešení

[Výsledek: X2 = 2,78 a příslušný kvantil chí-kvadrát rozdělení , nulovou hypotézu nezamítáme]

  1. Zaznamenáváme počty pacientů, kteří přijdou v časovém intervalu 30 minut na stomatologickou pohotovost, a chceme zjistit, zda se tyto počty řídí Poissonovým rozdělením. Celkem přišlo 3364 pacientů, zaznamenány byly údaje za n = 1200 půlhodinových úseků. Pozorované i očekávané četnosti pro jednotlivé počty pacientů jsou sumarizovány v tabulce. Ověřte pomocí chí-kvadrát testu dobré shody na hladině významnosti 5% nulovou hypotézu o tom, že se počty pacientů, kteří přijdou v časovém intervalu 30 minut na stomatologickou pohotovost, řídí Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti.

Tabulka: Pozorované a očekávané četnosti pacientů.

Počet pacientů

ni

ei

niei

0

79

72,97

6,03

1

188

204,32

-16,32

2

282

286,05

-4,05

3

275

266,98

8,02

4

196

186,89

9,11

5

114

104,66

9,34

6

45

48,84

-3,84

7

10

19,54

-9,54

8 a více

11

9,75

1,25

Řešení

[Výsledek: X2 = 8,5 a příslušný kvantil chí-kvadrát rozdělení , nulovou hypotézu nezamítáme]

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity