Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Asociace ve čtyřpolní tabulce Úvod

Logo Matematická biologie

Úvod

Závislost a nezávislost dvou sledovaných náhodných veličin standardně hodnotíme pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu a Fisherova exaktního testu, přičemž oba byly exaktně zavedeny v předchozí kapitole Testování hypotéz o kvalitativních proměnných. Výsledek těchto testů je však pouze rozhodnutí ve smyslu přítomnosti nebo nepřítomnosti statisticky významného vztahu, ani jeden z nich ale neumožňuje prokázaný vztah kvantifikovat. Hlavními ukazateli, které nám pomáhají kvantifikovat míru (těsnost) této závislosti, jsou tzv. relativní riziko (relative risk, RR) a poměr šancí (odds ratio, OR). Pomocí obou ukazatelů, RR i OR, můžeme srovnat pravděpodobnosti výskytu sledovaného jevu ve dvou různých skupinách, které bývají nejčastěji označovány jako experimentální a kontrolní:

  1. Experimentální skupina (experimental group) je skupina definovaná něčím novým nebo neobvyklým, respektive tím, co je hlavním předmětem našeho zájmu. Může to být například nový lék, jehož účinnost vzhledem k sledovanému onemocnění chceme prokázat, nebo naopak rizikový faktor, u něhož chceme vyhodnotit míru rizikovosti vzhledem k výskytu nějaké předem definované události. Pravděpodobnost výskytu této události v experimentální skupině označíme jako P1.
  2. Kontrolní skupina (control group) odpovídá populaci, která je referenční a většinová, obecně je to populace bez zkoumaného faktoru. V klinických studiích je to skupina pacientů léčená podle stávající praxe, tedy skupina se standardní léčbou, v epidemiologii je to pak skupina osob nebo subjektů, u nichž nepozorujeme přítomnost rizikového faktoru, který je cílem našeho hodnocení. Pravděpodobnost výskytu sledované události v kontrolní skupině označíme jako P0.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity