Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Úvod do biostatistiky Klíčové pojmy biostatistiky Zkreslení výsledků

Logo Matematická biologie

Zkreslení výsledků

Jak již bylo řečeno, hlavním cílem biostatistiky je získat užitečnou informaci na základě dostupných dat, která pravdivě popisuje skutečný stav cílové populace. Snažíme se tak vyhnout zkreslení výsledků (biased results), které by tento pravdivý popis jakkoliv změnilo. Jinak řečeno, snažíme se vyhnout zkreslení hodnot sledované náhodné veličiny veličinami, které nejsou cílem studie. Příkladem zavádějícího srovnání může být srovnání pětiletého celkového přežití dosaženého pro konkrétní onkologickou diagnózu v jednotlivých krajích ČR. Ty se totiž mohou natolik lišit ve věkové struktuře onkologických pacientů, že výpočet celkového přežití bez zohlednění vlivu této věkové struktury může vést k zavádějícím závěrům.

Použití statistických metod nikdy nedává stoprocentní jistotu, že nějaká zjištěná skutečnost opravdu platí, neboť musíme počítat s vlivem náhody a tedy i pravděpodobností chybného úsudku. Tento fakt nelze ovlivnit, nicméně naší úlohou je použít metody pro odstranění vlivů, které by zkreslily výsledky a nebyly přitom náhodné. Příkladem může být hodnocení vlivu dvou typů léčby na mortalitu sledovaného onemocnění, která je však zásadně ovlivněna také stadiem neboli tíží onemocnění. Ve chvíli, kdy by oba soubory s různým typem léčby neměly stejné zastoupení stadií, nemohli bychom korektně rozhodnout, jestli pozorované rozdíly v mortalitě jsou dány rozdíly v léčbě nebo různým stadiem onemocnění u sledovaných pacientů.

Jiným příkladem, kdy může dojít ke zkreslení výsledků, jsou již dříve zmiňované epidemiologické studie. Uvažujme studii, kdy sledujeme vztah nošení zapalovače a výskytu rakoviny plic. Bez znalosti vlivu kouření a toho, že zapalovače nosí zejména kuřáci, bychom se mohli mylně domnívat, že nošení zapalovače způsobuje rakovinu plic. Nicméně je jasné, že pravým důvodem je kouření a nošení zapalovače s výskytem rakoviny plic pouze koreluje. Výskyt rakoviny plic z tohoto příkladu označujeme jako tzv. zavádějící veličinu neboli zavádějící faktor (confounding variable, confounding factor, confounder), který představuje pravou příčinu sledovaného výsledku a korelace se sledovaným výsledkem je dána vztahem nošení zapalovače k pravé příčině sledovaného výsledku, tedy kouření.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity