Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Asociace ve čtyřpolní tabulce Relativní riziko a poměr šancí

Logo Matematická biologie

Relativní riziko a poměr šancí

Výpočet relativního rizika (relative risk, RR) srovnává pravděpodobnosti výskytu sledovaného jevu ve dvou různých skupinách relativním způsobem, tedy tak, že dává do poměru pravděpodobnost výskytu jevu v experimentální skupině, P1, a pravděpodobnost výskytu jevu v kontrolní skupině, P0. Výsledkem je pak číslo, které vyjadřuje, kolikrát je v experimentální skupině vyšší pravděpodobnost výskytu sledovaného jevu než ve skupině kontrolní. Vyjdeme z příkladu čtyřpolní tabulky, který představuje tabulka 10.1, v níž jsou četnosti jednotlivých kombinací náhodných veličin X (sledovaná událost) a Y (sledovaný rizikový faktor) označeny písmeny a, b, c a d.

Tab. 10.1: Ukázka čtyřpolní tabulky

Náhodná veličina X

(sledovaná událost)

Náhodná veličina Y

(sledovaný rizikový faktor = skupina)

Celkem

Y = Experimentální

Y = Kontrolní

X = Ano

a

b

a + b

X = Ne

c

d

c + d

Celkem

a + c

b + d

a + b + c + d

 

Výpočet relativního rizika pak můžeme vyjádřit pomocí vztahu

(10.1)

 

Příklad 10.1. Studujeme souvislost věku matky při narození dítěte (jako riziková je zde definována skupina matek ve věku do 25 let) a výskytu náhlého úmrtí kojence (SIDS). Možný vliv nízkého věku chceme kvantifikovat pomocí výpočtu relativního rizika. Výsledky jsou dány v tabulce 10.2.

Tab. 10.2: Pozorované četnosti výskytu SIDS ve vztahu k věku matky

Výskyt náhlého úmrtí kojence (SIDS)

Věk matky při narození dítěte

Celkem

Do 25 let

25 a více let

Ano

29

15

44

Ne

7301

11 241

18 542

Celkem

7330

11 256

18 586

Odhad RR příslušný pozorované čtyřpolní tabulce je dle vztahu (10.1) následující

(10.2)

Podle výsledku lze říci, že riziko (pravděpodobnost) výskytu SIDS u dětí matek ve věku do 25 je téměř třikrát vyšší než u dětí matek rodících ve vyšším věku.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity