Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Asociace ve čtyřpolní tabulce Vztah relativního rizika a poměru šancí

Logo Matematická biologie

Vztah relativního rizika a poměru šancí

Z příkladů 10.1 a 10.2 by se mohlo zdát, že je vlastně jedno, který z obou ukazatelů si pro vyjádření rizika spojeného s určitým faktorem vybereme, protože oba vychází velmi podobně. Toto tvrzení platí pouze za speciálních okolností, obecně lze říci, že hodnoty, jakých mohou odhady RR a OR nabývat, souvisí s relativní četností výskytu sledované události v kontrolní (referenční) skupině. Je-li relativní četnost výskytu sledované události v kontrolní skupině nízká (což je případ příkladů 10.1 a 10.2) a můžeme mluvit o vzácném nebo málo častém jevu, pak odhady RR a OR vyjdou podobně. Jedná-li se ale o relativně častý nebo nezřídka se vyskytující jev, budou oba odhady různé. Případ, kdy hodnotíme pomocí odhadů RR a OR vliv určitého faktoru na relativně běžný jev, přibližuje příklad 10.3.

 

Příklad 10.3. Sledujeme souvislost pití slazených nápojů a výskytu zubního kazu. Vliv sladkých nápojů kvantifikujeme pomocí relativního rizika a poměru šancí. Pozorované četnosti jsou dány v tabulce 10.3.

Tab. 10.3: Pozorované četnosti výskytu zubního kazu dle pití slazených nápojů

Zubní kaz

Pití slazených nápojů

Celkem

Ano

Ne

Ano

34

19

53

Ne

16

31

47

Celkem

50

50

100

Na základě pozorovaných četností můžeme odhadnout RR i OR následovně

(10.6)

Z výsledků je vidět, že se obě hodnoty liší a to téměř dvojnásobně. Důvodem je fakt, že se nejedná o vzácný jev. Hodnota relativního rizika totiž z definice (používáme při výpočtu ve jmenovateli pravděpodobnost) leží mezi 0 a 1/P0, což při vysokých hodnotách P0 vylučuje vysokou hodnotu RR. Pro běžné jevy tedy nelze pozorovat vysoké hodnoty RR. Pokud je například pravděpodobnost P0 v kontrolní skupině 0,66 (66%), maximální dosažitelné RR je 1,5.

Výpočet OR toto omezení nemá, nicméně OR je zase na druhou stranu obtížnější interpretovat. Z interpretačního hlediska tak pro nás může být výhodné konvertovat odhad OR na RR, což je výpočetně jednoduché. Přepočet s využitím pravděpodobnosti výskytu sledované události v kontrolní skupině, P0, lze provést pomocí vztahu

(10.7)

A naopak, OR s pomocí odhadu RR a pravděpodobnosti výskytu sledované události v kontrolní skupině lze získat pomocí vztahu

(10.8)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity