Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datBiostatistika pro matematickou biologii Náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti a reálná data Další rozdělení pravděpodobnosti Chí-kvadrát rozdělení

Logo Matematická biologie

Chí-kvadrát rozdělení

Chí-kvadrát rozdělení (chi-squared distribution) je spojité rozdělení pravděpodobnosti s velkým významem v teoretické statistice. Využíváme ho při konstrukci intervalu spolehlivosti pro rozptyl náhodné veličiny a je to modelové rozdělení pravděpodobnosti testové statistiky při testování hypotéz o nezávislosti kvalitativních dat a testech dobré shody. Chí-kvadrát rozdělení vzniká jako součet druhých mocnin k nezávislých náhodných veličin se standardizovaným normálním rozdělením, N(0,1), jedná se tedy o rozdělení odvozené z normálního. Platí následující:

(4.17)

Konstanta k, která je jediným parametrem tohoto rozdělení, je standardně nazývána počet stupňů volnosti (degrees of freedom). Hustoty chí-kvadrát rozdělení pro čtyři různé hodnoty parametru k jsou zobrazeny na obrázku 4.4 vlevo.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity