Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Vizualizace biodiverzity Vizualizace biodiverzity Složení společenstva a jeho zobrazení z různých pohledů

Logo Matematická biologie

Složení společenstva a jeho zobrazení z různých pohledů

Nástrojem v hodnocení společenstev je i jejich grafické zobrazení. Je používána řada typů grafů lišících se od sebe úhlem pohledu na společenstvo. Některé z nich jsou zaměřeny spíše na představu o složení společenstva, jiné jsou vhodné pro srovnání více společenstev nebo jsou spojeny se zobrazením některých typů modelů abundance druhů.

Obr. 3.1: Graf pořadí abundancí

Obrázek 3.1 zobrazuje abundance taxonů seřazených podle jejich abundance, poskytuje přehlednou představu o dominantních i vzácných druzích. Lze jej použít pro srovnání druhového složení a významnosti druhů v různých společenstvech (podle vybraného společenstva je vytvořeno pořadí druhů, podle kterého jsou následně seřazeny druhy v ostatních společenstvech). Osa může být v absolutních abundancích nebo relativních (podíl počtu jedinců druhů ve společenstvu k celkovému počtu jedinců).

Obr. 3.2: Graf abundance druhů

Obrázek 3.2 zobrazuje počty druhů příslušejících dané hodnotě abundance, umožňuje tak posoudit přítomnost vzácných a velmi četných druhů. V tomto typu grafu není zachycena identita jednotlivých druhů, pouze jejich přítomnost.

Nevýhodou grafu je, že v případě velmi početných druhů může mít osa velký rozsah. Pro přehlednější zobrazení v případě velkého rozsahu hodnot abundancí je možné použít logaritmaci osy nebo agregovat abundance do tříd abundancí (graf kategorií abundance). Hranice tříd mohou být určeny uživatelsky nebo jsou často používány logaritmické třídy abundance (viz druhý graf). V této formě produkují výsledky některé z matematických modelů rozložení abundancí. Tento graf je vhodným výstupem pro srovnání modelového a reálného rozložení abundancí druhů.

Obr. 3.3: Kumulativní abundance (K-dominance graf)

Obrázek 3.3 zobrazuje logaritmovanou řadu druhů seřazených podle abundance proti jejich kumulativní relativní abundanci, díky tomuto relativnímu přístupu je graf vhodný pro optické srovnání průběhu abundancí více společenstev.

Obr. 3.4: Graf kumulativního počtu druhů

Obrázek 3.4 zobrazuje kumulativní počet druhů proti ose jejich logaritmované abundance. Zobrazuje strmost narůstání počtu druhů se stoupající abundancí. Často je používán pouze interkvartilový rozsah druhů jako ukazatel základní části společenstva s vyloučením vzácných a extrémně početných druhů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity