Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Kvalitativní a kvantitativní komponenta biodiverzity

Logo Matematická biologie

Kvalitativní a kvantitativní komponenta biodiverzity

Jak vyplývá z předchozího textu, biodiverzita je velmi široký pojem zahrnující například druhovou diverzitu (počty druhů ve společenstvech), genetickou diverzitu (rozdílnost genomů organismů) nebo ekologickou diverzitu (počet ekosystémů v prostředí).

Pak podle typu hodnocení rozlišujeme biodiverzitu fyziologickou, taxonomickou, strukturní, genetickou, apod. U sledovaných forem se jednak hodnotí jejich přítomnost ve společenstvu („druhová bohatost“) a jednak se vyhodnocuje jejich kvantitativní zastoupení, heterogenita početnosti druhů.

Oba přístupy jsou pro exaktní analýzu biodiverzity nezbytné a hovoříme proto o tzv. duálním konceptu hodnocení biodiverzity  (obr. 1.3).

Obr. 1.3: Duální koncept biodiverzity

 

Tradiční chápání biodiverzity je často omezeno pouze na pojem taxonomické biodiverzity, tedy výskytu druhů a jejich abundance (počty jedinců). Tento přístup je nicméně velmi zjednodušující, jak bylo ukázáno v kapitole o matematické podstatě analýz diverzity. Její výpočet se týká všech situací, kdy dokážeme definovat kvalitativní i kvantitativní komponentu nějakého společenstva. V konkrétním případě je nutné vždy zvážit, jaká komponenta biodiverzity je přínosná pro ověření nebo vyvrácení hypotéz prováděné studie.

Kvalitativní komponenta biodiverzity může být definována v podstatě na libovolné úrovni organizace biologického systému, jak je naznačeno na obr.1.4.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity