Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Biodiverzita jako cílový parametr v hodnocení ekologických rizik Produkce a velikost společenstev

Logo Matematická biologie

Produkce a velikost společenstev

Produkce společenstev je množství organické hmoty (biomasy) vytvořené za určitou dobu na jednotku plochy nebo objemu systému. Význam tohoto parametru spočívá v hodnocení velikosti a také růstových schopnostech společenstva. Srovnáním výsledků s publikovanými výstupy pro obdobné situace nebo dřívějším výzkumem umožňuje zjistit, zda se společenstvo odchyluje od teoretických nebo dříve naměřených hodnot velikosti/produkce. Příkladem může být rybí společenstvo, kde můžeme jednak sledovat snížení produkce ryb v přítomnosti stresoru nebo změnu početnosti společenstev cizopasníků v důsledku vlivu stresoru na hostitele.

V případě srovnávání společenstev velmi odlišných organismů (společenstvo primárních producentů, herbivorů, predátorů atd.) musí být velikost společenstev vyjadřována v termínech biomasy nebo koncentrací produktů metabolismu. Biomasu lze měřit různými způsoby, lze využít jednak přímé měření biomasy (např. metodou sklizně), jednak nepřímá měření založená na znalosti biochemických drah fotosyntézy (koncentrace chlorofylu, úbytky CO2 a biogenních prvků atd.). Pro zjišťování sekundární produkce na různých trofických úrovních lze jednak měřit biomasu organismů nebo jsou využívány modely průchodu hmoty a energie trofickými úrovněmi společenstva.

V případě hodnocení společenstev podobných organismů nebo za situace, kdy počet je významnější než biomasa (např. společenstva rybích parazitů, kde má význam celková zátěž hostitele), je velikost společenstva popisována jednotlivými abundancemi, tedy početnostmi jedinců.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity