Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Stochastické modely druhové abundance Geometrická řada

Logo Matematická biologie

Geometrická řada

Tento model je shodný s na niku orientovaným modelem geometrické řady. Jedná se o jeden z modelů, který je popsán jak matematicky, tak modelem dělení niky.

Předpokladem tohoto modelu je využití nadpoloviční poměrné části celkové niky () prvním druhem, následné využití stejného poměru ze zbylé niky dalším druhem atd. Hodnota k je shodná pro všechny druhy a její odchylky jsou dány pouze chybou vzorkování. Každý druh tak obsazuje větší část niky než všechny následující druhy dohromady. Při vykreslení do grafu pořadí druhů proti jejich abundanci můžeme tímto grafem proložit lineární regresi. Model byl ověřen v případě malých společenstev. Zde však může jít pouze o výsledek malého počtu datových bodů (druhy v grafu pořadí/abundance), kde se projevují pouze malé odchylky od lineární regrese než v případě velkých společenstev s mnoha druhy.

 Pokud uvažujeme, že proporce celkové niky obsazené jednotlivými druhy odpovídá jejich poměru abundancí, můžeme vypočítat očekávané abundance jednotlivých druhů společenstva pomocí vztahu:

(1)

kde je počet jedinců -tého druhu, celkový počet jedinců a

(2)

je konstanta zabezpečující, že součet získaných počtů jednotlivých druhů dá dohromady celkový počet jedinců. Nejdůležitějším úsekem výpočtu je získání hodnoty odpovídající poměrné části zbývající niky zabrané jednotlivými druhy. je získáno iteračním řešením rovnice

(3)

kde je počet jedinců nejméně početného taxonu a  počet taxonů ve společenstvu. Hodnoty abundance, vypočítané na základě  pro jednotlivé druhy, mohou být porovnány s abundancí druhů reálného společenstva například pomocí testu dobré shody nebo jinými metodami.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity