Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Diverzitní a biotické indexy Principy a cíle výpočtu indexů diverzity

Logo Matematická biologie

Principy a cíle výpočtu indexů diverzity

Indexy diverzity mají pro data o abundancích stejný význam jako mají průměr, medián, směrodatná odchylka pro data koncentrací, nadmořských výšek atd. U indexů diverzity je třeba pečlivě zvažovat, jaká je interpretace jednotlivých indexů a zda jejich kombinací nedosáhneme informativnějších výsledků než při použití jednoho indexu nebo naopak, zda použité indexy nejsou navzájem redundantní a tedy zbytečné. 

Stejně jako u běžných spojitých dat můžeme použít průměr jako ukazatel střední hodnoty a směrodatnou odchylku jako popis jejich variability. Zde můžeme využít například kombinaci počtu taxonů jako ukazatel kvalitativní stránky diverzity a Shannonovu míru vyrovnanosti jako ukazatel její kvantitativní stránky.

Indexy diverzity zároveň sdílejí i nevýhody běžných popisných statistik, tedy odstranění individuální variability taxonů a prezentace celého souboru (společenstva) jako jedno číslo, postihující pouze jeden aspekt hodnocených dat. Indexy diverzity jsou také bodovými odhady diverzity a mohou být doplněny jak intervalovými odhady, tak testováním statistické významnosti jejich rozdílů mezi společenstvy.

Indexové hodnocení diverzity se snaží postihnout diverzitu jediným číslem. Indexy diverzity můžeme rozdělit na tři skupiny: (1) indexy založené na počtu druhů; (2) indexy založené na poměru početnosti druhů, které počítají jak s počtem druhů, tak s jejich početností; (3) Q statistika založená na tvaru křivky abundancí kumulativního počtu druhů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity