Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Biodiverzita jako cílový parametr v hodnocení ekologických rizik Současný vývoj metod v hodnocení biodiverzity

Logo Matematická biologie

Současný vývoj metod v hodnocení biodiverzity

Hodnocení biodiverzity a ekologické diverzity je významným modelovým cílovým parametrem. Jako vysoce integrující bioindikační parametr představuje biodiverzita typický příklad nutné aplikace biometrických metod, a to především z následujících důvodů: (1) data týkající se biodiverzity jsou většinou velmi heterogenní; (2) běžně dostupné způsoby hodnocení jsou často založeny na výpočtech indexů, jejichž číselné hodnoty a interpretace mohou být jednostranné a zavádějící; (3) biodiverzita a její změny jsou významným faktorem pro hodnocení rizika na ekosystémové úrovni; (4) aplikací širšího spektra metod lze získat spolehlivější a obsáhlejší informace a dosáhnout srovnatelnosti rozdílných souborů dat. K hodnocení lze použít standardní i moderní metody hodnocení:

  • indexy diverzity, ukazatele ekvitability,
  • predikční techniky a nestandardní techniky odhadu parametrů (rarefakce, bootstrap, jacknife),
  • modely druhové abundance,
  • grafické techniky posuzující strukturu společenstva,
  • vícerozměrné klasifikační a ordinační techniky,
  • techniky spojující epidemiologické modely se standardním hodnocením diverzity (při hodnocení vztahů hostitel - parazit).

V hodnocení biodiverzity společenstev lze obecně vypozorovat dva trendy - použití indexů diverzity a popis diverzity společenstva pomocí modelů. Hlavní rozdíl mezi modely druhové abundance a indexy diverzity spočívá v tom, že indexy se snaží sumarizovat v jedné číselné hodnotě diverzitu společenstva, na rozdíl od modelů, které se snaží takové agregaci informace vyhnout a soustřeďují se na popis celkového tvaru křivky abundancí. Logicky je sice výhodnější využít maximum informace obsažené v datech, avšak v některých případech je praktičtější a výhodnější použití všeobjímajícího indexu diverzity.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity