Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Základy korelační analýzy Pearsonův korelační koeficient Výpočet Pearsonova korelačního koeficientu

Logo Matematická biologie

Výpočet Pearsonova korelačního koeficientu

Teoretický výpočet je podmíněn znalostí konkrétního rozdělení pravděpodobnosti náhodného vektoru , což se v praxi stává velmi zřídka. Lineární vztah náhodných veličin a tak kvantifikujeme na základě výběrového souboru. Výběrový Pearsonův korelační koeficient standardně značíme a při jeho výpočtu vycházíme z realizace dvourozměrného náhodného vektoru o rozsahu , tedy dvojic pozorovaných hodnot náhodných veličin a pro první až -tou experimentální jednotku:

.

(2)

Výpočet výběrového Pearsonova korelačního koeficientu je pak následující:

,

(3)

kde a jsou výběrové průměry, a jsou výběrové směrodatné odchylky. Na obrázku 2 jsou zobrazeny realizace náhodných veličin a a k nim příslušné výběrové korelační koeficienty pro čtyři různé situace: graf vlevo nahoře odpovídá úplné lineární závislosti; graf vpravo nahoře ukazuje příklad relativně silné záporné korelace; vlevo dole pak vidíme slabě kladně korelované veličiny; vpravo dole jsou nakonec zobrazeny veličiny nekorelované.

Příklad 1 . Vypočítejme výběrový Pearsonův korelační koeficient kvantifikující korelaci mezi výškou a hmotností studentů předmětu Biostatistika v jarním semestru 2010. Pozorované hodnoty (realizace náhodného vektoru o rozsahu = 13) jsou uvedeny v tabulce 1, navíc jsou předmětem obrázku 1.

Tabulka 1: Pozorované hodnoty výšky a hmotnosti 13 studentů.

175

166

170

169

188

175

176

171

173

175

173

174

169

69

55

67

52

90

53

57

57

68

73

62

90

63

Výpočet výběrových statistik pro jednoduchost vynecháme (laskavý čtenář si je může jednoduše dopočítat na základě dat v tabulce 1), dosazením do vztahu (3) získáme následující hodnotu výběrového Pearsonova korelačního koeficientu:

.

(4)

Hodnota =0,64 ukazuje na silnou korelaci, kdy s vyšší výškou roste i hmotnost, což odpovídá očekávání, nicméně je třeba si uvědomit malou velikost výběrového souboru a dvě odlehlé hodnoty na obrázku 1 odpovídající hmotnosti 90 kg, které úplně nekorespondují se zbytkem souboru. Obě tyto skutečnosti ovlivňují výslednou hodnotu .

Obr. 2: Ukázky realizací náhodných veličin a a vypočtené výběrové korelační koeficienty.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity