Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Řešené příklady Příklad 1: Jednovýběrový t-test

Logo Matematická biologie

Příklad 1: Jednovýběrový t-test

—Určitá linka autobusové městské dopravy má v době dopravní špičky průměrnou rychlost 8 km/hod. Uvažovalo se o tom, zda změna trasy by vedla ke změně průměrné rychlosti. Nová trasa byla proto projeta v deseti náhodně vybraných dnech a byly zjištěny tyto průměrné rychlosti: 7,8  7,9  9,0  7,8 8,0  7,8  8,5  8,2  8,2  9,3. Rozhodněte, zda změna trasy vede ke změně průměrné rychlosti. Předpokládáme normální rozdělení a =0,05.

Postup:
1.Na hladině významnosti 0,05 testujeme hypotézu : , proti :
2.Vypočteme aritmetický průměr a rozptyl výběrového souboru.
3.Vypočteme testové kritérium t:

4.Vypočtené t porovnáme s kritickou hodnotou
5. Je-li  statisticky nevýznamný rozdíl testovaných parametrů při zvolené
;
nulovou hypotézu nezamítáme, na hladině významnosti =0,05 se nepodařilo prokázat, že by změna trasy měla za následek změnu průměrné rychlosti.

 

Řešení v softwaru Statistica I

V menu Statistics zvolíme Basic statistics, vybereme t-test,single sample

Řešení v softwaru Statistica II

• Vybereme proměnnou, kterou chceme testovat
• Na kartě Advanced napíšeme do okénka Test all means against velikost střední hodnoty populace (lze také na kartě Quick, Options)
p-value for highlighting- Úroveň p lze změnit
•Kliknutím na Summary t-test nebo na Summary získáme výstupy
 

Řešení v softwaru Statistica III

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity