Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Testování hypotéz o kvantitativních proměnných Testy o parametrech jednoho rozdělení Test o rozdílu párových (závislých) pozorování (párový t-test)

Logo Matematická biologie

Test o rozdílu párových (závislých) pozorování (párový t-test)

Samostatným problémem v biostatistice je hodnocení párových pozorování, která jsou vzájemně závislá, respektive vázaná nějakým společným prvkem. Klasickým příkladem párových pozorování jsou hodnoty dvou po sobě jdoucích měření na stejném pacientovi, které samozřejmě nelze považovat za nezávislé, neboť jsou vázány osobou pacienta. Cílem testu o rozdílu párových pozorování, párového ‑testu, je ověřit, zda se střední hodnoty náhodných veličin  liší o předem danou hodnotu . Předpokládáme tedy realizaci dvourozměrného náhodného vektoru o rozsahu  s tím, že u veličin a předpokládáme normální rozdělení:

,

.

(14)

Nulová hypotéza a příslušné alternativní hypotézy (oboustranná a jednostranné) pak mají následující tvar

,

,

,

.

(15)

I když vlastně uvažujeme sledování dvou náhodných veličin, tak párový -test patří do této kapitoly, neboť výpočetně převádíme párový problém na případ jednoho výběru. To znamená, že výpočet párového -testu nepočítá s dvojicemi hodnot, ale s jejich rozdíly , definovanými jako . Následně testujeme, zda je průměr hodnot různý od předpokládané hodnoty . Za předpokladu normality diferencí , tedy za předpokladu, že platí , to znamená, že dále postupujeme jako při -testu pro jeden výběr. Testová statistika má tvar

,

(16)

kde  značí průměr pozorovaných diferencí a jejich výběrovou směrodatnou odchylku. Stejně jako v případě -testu pro jeden výběr má statistika Studentovo rozdělení pravděpodobnosti s stupni volnosti; nulovou hypotézu, , proto zamítáme na hladině významnosti , když je realizace statistiky větší nebo menší než kritická hodnota (příslušný kvantil) Studentova rozdělení . Pravidla pro zamítnutí nulové hypotézy pro párový test dle zvolené alternativy přehledně sumarizuje tabulka 4.

Tabulka 4: Pravidla pro zamítnutí pro párový -test dle zvolené alternativy.

Alternativa

→ Zamítáme , když

Alternativa

→ Zamítáme , když

Alternativa

→ Zamítáme , když

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity