Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAnalýza a management dat pro zdravotnické obory, Analýza klinických dat Řešené příklady Popisná statistika v software Statistica

Logo Matematická biologie

Popisná statistika v software Statistica

Popisná statistika (1)

Spojitá data – průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, kvantily
Ordinální data – kvantily, modus

Statistics → Basic Statistics/Tables → Descriptive statistics

Popisná statistika (2)

Záložka Quick a Advanced

Ověření předpokladu normality dat

Většina statistických metod předpokládá normalitu dat → parametrické metody: t-test, ANOVA
Záložka Normality → Testy normality, histogram, frekvenční tabulka
Záložka Prob. & Scatterplots → P-P plot

Popisné grafy

Kategorizované grafy

Proměnné jsou rozloženy na skupiny dané kategorizační proměnnou (např. proměnná obsahující výšku postavy může být rozdělena podle pohlaví jinou proměnnou obsahující informaci o pohlaví jednotlivých osob (řádků první proměnné)

Nastavení popisné statistiky

Transformace dat

Nelineární, odmocniová, Boxova-Coxova transformace

T-test, ANOVA

Parametrické metody: obě předpoklad normality, ANOVA předpoklad homogenity rozptylu ve skupinách a nezávislost skupin

Dvouvýběrový T-test

Nesplnění předpokladů pro T-test

Neparametrické testy:

  • Kolmogorův-Smirnovův test
  • Mannův-Whitneyův test

Ověření předpokladu homogenity rozptylu pro ANOVu

ANOVA – analýza rozptylu

Spojité proměnné dle kategorií
Zda na hodnotu spojité proměnné má vliv hodnota kategoriální proměnné

ANOVA – výsledky 1

ANOVA – výsledky 2

ANOVA – porušení homogenity rozptylu

Neparametrická metoda Kruskalova – Wllisova analýza rozptylu

Korelace 1

Spojité a normálně rozložené proměnné → Pearsonův korelační koeficient
Pro ostatní proměnné → Spearmanův (pořadový) korelační koeficient

 

Korelace 2

Spojité a normálně rozložené proměnné → Pearsonův korelační koeficient
Pro ostatní proměnné → Spearmanův (pořadový) korelační koeficient

Binární a kategoriální data

Binární → výskyt vs. nevýskyt, muž vs. žena, ano vs. ne, …
Kategoriální → kategorie, možno převést na binární
Srovnání s bazální kategorií → použití při logistické regresi, jedna kategorie vybrána jako základní a k ní jsou vztahovány ostatní

Kontingenční tabulky

K přehledné vizualizaci vztahu dvou kategoriálních proměnných
Excel nebo Statistika
Chi-square test, Fisherův exaktní test,….

Kontingenční tabulky  rozměrů n x m

Grafy ve statistice

Histogramy, boxploty, xy grafy

Tvorba histogramu/grafu četnosti

Pokročilá tvorba histogramu/grafu četnosti

Nastavení společná různým typům grafů I

Nastavení společná různým typům grafů II

Box and whisker plot

Box and whisker plot II

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity