Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Relativní přežití Přežití související s daným onemocněním

Logo Matematická biologie

Přežití související s daným onemocněním

V medicínských studiích, kde hodnoceným subjektem je pacient s určitým onemocněním, je nejčastějším cílem analýzy přežití odhad pravděpodobnosti celkového přežití (overall survival, observed survival), které odráží celkový výskyt sledované události, kterou je zejména úmrtí pacientů, bez ohledu na příčinu tohoto výskytu. Celkové přežití se například stalo standardem v hodnocení klinických studií, kde pomocí randomizace máme zajištěnu srovnatelnost hodnocených skupin. V jiných studiích, kde randomizaci nelze použít, například v populačním hodnocení přežití má však použití celkového přežití celou řadu nevýhod, které znesnadňují interpretaci výsledků a znemožňují přímé srovnávání celkového přežití mezi různými populacemi pacientů. Hlavními zavádějícími faktory (confounding factors), které znesnadňují interpretaci a znemožňují přímé srovnání, jsou silná závislost celkového přežití na věku pacientů a integrace všech příčin výskytu sledované události. V případě druhého jmenovaného faktoru se samozřejmě nejčastěji jedná o integraci všech příčin úmrtí, tedy i příčin, které nemusí nutně souviset se daným onemocněním.

Chceme-li kvantifikovat výskyt sledované události (úmrtí) související pouze s jednou konkrétní příčinou (sledovaným onemocněním), definujeme v medicínských aplikacích vedle celkového přežití i tzv. přežití související s daným onemocněním (net survival), které odpovídá procentu pacientů, kteří by se dožili t časových jednotek (let) od stanovení diagnózy daného onemocnění v hypotetické situaci, kdy by toto onemocnění bylo jedinou možnou příčinou úmrtí. Cílem odhadu přežití souvisejícího s daným onemocněním je tak kvantifikace přežití souvisejícího pouze s daným onemocněním a odstranění vlivu všech ostatních možných příčin úmrtí. Přežití související s daným onemocněním je tak obdobou tzv. mortality spojené s daným onemocněním (excess mortality), která je standardní epidemiologickou charakteristikou s cílem kvantifikovat pouze mortalitu související s daným onemocněním.

Přežití související s daným onemocněním je však pouze teoretickou veličinou, kterou nelze exaktně vyjádřit a lze ji pouze odhadnout. Pro tento účel jsou nejčastěji používány dva metodické postupy, a to výpočet specifického přežití a relativního přežití.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity