Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Úvod do problematiky Základní pojmy v matematickém modelování Systém

Logo Matematická biologie

Reálný objekt

Reálný objekt (přirozený či umělý) je systém s nějakým okolím, který v každém časovém okamžiku má na vstupu nějaký vstupní prvek, na výstupu nějaký výstupní prvek a kromě toho je vždy v nějakém vnitřním stavu, přičemž jsou dány jednoznačné závislosti:

  • stávajícího výstupního prvku na stávajícím stavu a vstupním prvku,
  • následujícího stavu na stávajícím stavu a vstupním prvku.

Příklad 1.1: Jednoduchý sériový elektrický obvod RLC připojený na zdroj střídavého napětí.

Jednoduchý sériový elektrický obvod RLC je tvořen rezistorem s odporem (měřeným v jednotkách ohmů ), indukční cívkou o indukčnosti (měřenou v jednotkách henry ) a kondenzátorem s kapacitou (měřeným v jednotkách farad ). Obvod je připojen ke zdroji střídavého napětí (měřeným v jednotkách volty ), kde , o amplitudě a frekvenci (měřené v jednotkách hertz ), . Obvodem protéká střídavý elektrický proud  (měřený v jednotkách ampérů ), kde , který má amplitudu a fázový rozdíl mezi napětím a proudem. Tyto veličiny a závisí na vstupním napětí .

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity