Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie množin Základní množinové operace a zákony

Logo Matematická biologie

Základní množinové operace a zákony

Sjednocení množin  je množina prvků, které jsou v množině  nebo v množině . Sjednocení budeme označovat

Průnik množin  je množina prvků, které jsou zároveň v množině  i v množině . Průnik budeme označovat

Rozdíl množin  je množina těch prvků z množiny , které nejsou prvky množiny . Rozdíl budeme označovat

Nechť  jsou množiny takové, že . Doplňkem množiny  v množině  nazveme množinu . Doplněk je tedy množina těch prvků množiny , které nejsou prvky množiny . Jediný rozdíl mezi množinovým rozdílem a doplňkem je ten, že o doplňku hovoříme pouze v situaci, kdy množina  je podmnožinou tzv. základní množiny . Neplatí-li vztah inkluze, hovoříme o rozdílu.

Pokud  jsou množiny takové, že , potom platí:

zákony jednotky
zákony negace
de Morganovy zákony

Níže uvádíme základní množinové zákony. Pro libovolné množiny platí:

prázdná množina je podmnožinou každé množiny

komutativní zákon pro sjednocení
komutativní zákon pro průnik

asociativní zákon pro sjednocení

asociativní zákon pro průnik

idempotentní zákony

distributivní zákon
distributivní zákon

Následující obrázek zobrazuje tzv. Vennovy diagramy, kde jsou znázorněny základní množinové operace.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity