Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie množin Vlastnosti binárních relací na množině

Logo Matematická biologie

Vlastnosti binárních relací na množině

Binární relace na množině mají speciální význam, neboť umožňují zkoumat vlastnosti vztahů mezi prvky patřícími do téže množiny. U relací na množině tedy rozlišujeme vlastnosti, jejichž znalost je pro další studium nutná. Nechť je množina a  je relace na této množině.

Reflexivita: Relace ρ se nazývá reflexivní, jestliže tedy jestliže každý prvek množiny A je v relaci sám se sebou. Příkladem reflexivní relace je identita, relace "být menší nebo rovno", relace dělitelnosti, atd. Také platí, že sjednocení a průnik reflexivních relací je opět reflexivní relace. Složením dvou reflexivních relací vznikne opět reflexivní relace. Inverzní relací k reflexivní relaci je reflexivní relace.

Symetrická relace: Relace ρ se nazývá symetrická, jestliže tedy jestliže každá dvojice prvků, která je spolu v relaci, je spolu v relaci i v opačném pořadí. Příkladem symetrické relace je identita, nerovnost nebo vlastnost typu "mít stejné znaménko". Platí, že sjednocení a průnik symetrických relací je opět symetrická relace. Inverzní relací k symetrické relaci je táž relace (pro symetrickou relaci platí, že ρ-1 = ρ). Složením symetrických relací vznikne opět symetrická relace.

Antisymetrická relace: Relace ρ se nazývá antisymetrická, jestliže tedy pokud je daná dvojice prvků v relaci nezávisle na jejich pořadí, pak to nutně musí znamenat, že se jedná o tentýž prvek. Příkladem antisymetrické relace je relace "být menší nebo rovno". Je zřejmé, že pokud a ≤ b a zároveň b ≤ a, pak nutně a = b.

Tranzitivní relace: Relace ρ se nazývá tranzitivní, jestliže tedy pokud je prvek x v relaci s prvkem y a prvek y je v relaci s prvkem z, je v relaci i prvek x s prvkem z. Příkladem tranzitivní relace je opět relace "být menší nebo rovno", identita, či relace "být příbuzný" na množině lidí.

Úplná relace: Relace ρ se nazývá úplná, jestliže tedy pokud pro každou dvojici prvků platí, že je buď jeden v relaci s druhým, nebo druhý v relaci s prvním. Příkladem úplné relace je například relace ≤ na libovolné číselné množině. Je zřejmé, že pro jakákoliv dvě čísla x, y platí buď x ≤ y, nebo y ≤ x.

Plná relace: Relaci nazveme plnou, právě když . Plná relace tedy obsahuje celý kartézský součin. Pozor: úplná a plná relace jsou dva rozličné pojmy!

Prázdná relace: Relaci nazveme prázdnou, jestliže . Jedná se tedy o prázdnou množinu.

Nyní se podíváme na dvě speciální relace a to relaci ekvivalence a relaci uspořádání.

Relace ekvivalence: Relaci nazveme ekvivalence, právě když je tato relace reflexivní, symetrická a tranzitivní. Ekvivalence je určitým zobecněním rovnosti (tedy identity). Je zřejmé, že rovnost splňuje všechny tři požadované vlastnosti ekvivalence, tj. je reflexivní (každý prvek je roven sám sobě), symetrická (je-li jeden roven druhému, je i druhý roven prvnímu), i tranzitivní (pokud a = b a b = c, pak i a = c). Existují však i jiné vlastnosti, které splňují tyto tři podmínky. Jejich společným jmenovatelem je to, že v definici relace musí být popsána vlastnost, která je stejná pro prvky, které spolu jsou v relaci. Typickými příklady tak jsou "dávat po dělení číslem m stejný zbytek", "mít stejné znaménko", apod. V případě ekvivalence se lze někdy setkat s označením ~, či ≈. Na následujícím obrázku si pomocí grafu můžeme znázornit, jak taková relace ekvivalence vypadá (absence šipek je způsobena symetrií relace).

Příklad: Nechť M je množina všech studentů. Uvažujme postupně následující relace R ⊆ M × M a zjistěte, zda-li se jedná o ekvivalence

  • (x,y) ∈ R právě když x má stejnou výšku jako y

  • (x,y) ∈ R právě když x má stejnou barvu vlasů jako y

  • (x,y) ∈ R právě když x a y mají stejnou výšku a barvu vlasů

  • (x,y) ∈ R právě když x a y mají stejnou výšku nebo barvu vlasů

Řešení

Kromě posledního případu jsou všechny relace ekvivalence. U posledního případu není splněna tranzitivita.

Příklad: Nechť R ⊆ ℕ × ℕ je binární relace definována následujícím způsobem: (x, y) ∈ R právě tehdy, když |x-y| je dělitelné třemi. V jakém smyslu jsou x a y stejné?

Řešení

Dávají stejný zbytek po dělení třemi.

Rozklad množiny: Nechť  je množina. Rozklad na množině  je taková množina podmnožin , která splňuje následující podmínky:

Prvkům  se také říká třídy rozkladu. S relacemi ekvivalence a jimi implicitně definovanými rozklady množin se lze setkat tam, kde nějaké objekty "rozdělujeme do přihrádek" podle nějakých sdílených znaků nebo jiných kritérií.

Příklad:

Buď M = {a,b,c,d}. Pak N = {{a}, {b,c},{d}} je rozklad na M.

Nechť A0 = {k ∉ ℕ | k mod 3 = 0}, A1 = {k ∉ ℕ | k mod 3 = 1} a A2 = {k ∉ ℕ | k mod 3 = 2}. Pak N = {A0, A1, A2} je rozklad všech přirozených čísel podle zbytkových tříd.

Relace uspořádání: Relaci nazveme uspořádáním, právě když je reflexivní, antisymetrická a tranzitivní. Uspořádání zde máme, podobně jako tomu bylo v případě ekvivalence, definováno velmi obecně, tj. jde nám o to, abychom byli schopni vybudovat na prvcích dané množiny stromovou strukturu. Nechceme tedy uspořádat prvky množiny do jediného řetězce, jak by mohlo z významu slova "uspořádání" plynout, obecnost spočívá právě v tom, že jeden prvek může mít v daném uspořádání více následníků, vždy má však jen jediného předchůdce. Typickým uspořádáním je relace ≤, tedy "být menší nebo rovno".

Na následujícím obrázku je graficky znázorněna relace uspořádání pomocí dělitelnosti. V obrázku jsou zakresleny jen šipky vyplývající z antisymetrie (šipky vyplývající z reflexivity a tranzitivity jsou vynechány).

Příklad: Dokažte, že relace ρ = {(a,b) ∈ ℤ2 | (a ≤  b)} je uspořádání.

Řešení

Je třeba ověřit, že uvedená relace je reflexivní, antisymetrická a tranzitivní.

           Reflexivita: Je zřejmé, že pro každé celé číslo z platí, že z ≤ z. Relace je tedy reflexivní.

           Antisymetrie: Je třeba ověřit, že pro každou dvojici celých čísel platí, že je-li x ≤ y a zároveň y ≤ x, pak je nutně x = y. To je však také snadné. Je-li x ≤ y, pak je buď x < y, nebo x = y. Stejně tak, je-li y ≤ x, pak je buď y < x, nebo y = x. Zamyslíme-li se nad tím, které ze čtyř možných kombinací uvedených dvojic nevedou ke sporu, je evidentní, že dostáváme x = y. Relace je tedy antisymetrická.

           Tranzitivita: Je třeba ověřit, že je-li x ≤ y a y ≤ z, pak je i x ≤ z, což je však evidentní.

Uvedená relace je reflexivní, antisymetrická a tranzitivní, je to tedy uspořádání.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity