Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Funkce a operátory v SQL Operátory Základní operátory

Logo Matematická biologie

Základní operátory

Mezi základní operátory patří operace sčítání (+) a odečítání (-), násobení (*) a dělení (/). Sčítat a odečítat lze číselné konstanty a hodnoty číselných sloupců tabulek. Od datumových sloupců a konstant lze odečítat a přičítat číselné hodnoty, číslo představuje počet přičítaných či odečítaných dnů. Pokud datový sloupec obsahuje i časovou komponentu, lze odečítat a přičítat i desetinné číslo, kdy desetinná část odpovídá části jednoho dne, např.:

SELECT datum_narozeni + 5.5 FROM patients

přičte k datu narození 5 dnů a 12 hodin (půl dne).

Odečítat lze také dvě data vzájemně, výsledkem je číslo, které odpovídá počtu dnů mezi daty. 

Násobit a dělit lze pouze číselné datové typy a číselné konstanty.

Pomocí operátoru lze také spojovat textové řetězce, v databázi ORACLE  A PGSQL jde o operátor dvou svislítek (||):

SELECT jmeno || ' ' || prijmeni FROM pacient 

Tento dotaz pojí hodnotu sloupce jména a příjmení a oddělí je mezerou.

Operátory a funkce se používají primárně za klíčovým slovem SELECT nebo při definování podmínek v části WHERE. Jejich vstupem, u funkcí mluvíme o parametrech,  jsou buď názvy sloupců tabulky nebo konstanty. Parametry se uvádějí v kulatých závorkách za názvem funkce a oddělují se čárkou. Pokud použijeme funkci v kombinaci s názvem sloupce tabulky, zpracovává funkce či operátor hodnotu každého řádku a výstupem je modifikovaná hodnota pro každý řádek, který SQL dotaz vrátí. O výsledku funkcí mluvíme jako o navrácené hodnotě. 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity