Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Praktické otázky vícenásobné lineární regrese Problémy k řešení

Logo Matematická biologie

Problémy k řešení

  1. Jak lze přirozeně interpretovat odhad regresního koeficientu rovnici 3.1? Jak by bylo třeba transformovat vstupní proměnné, aby odhad koeficientu představoval odhad spotřeby pro (americké) auto s průměrnou hmotností v daném souboru?
  2. Předpokládejme následující výstup funkce regresního modelu (dle rovnice 3.2) v sofware R:

Coefficients:

                        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)            0.4101518  1.0955749   0.374    0.709   

weight                 0.0036468  0.0003188  11.439   <2e-16 ***

foreignForeign        -1.0504834  2.3795655  -0.441    0.660   

weight:foreignForeign  0.0009781  0.0009755   1.003    0.320    

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Vypočítejte, jak se liší spotřeba mezi americkým a zahraničním vozem s hmotností 2000 lb. Jak se liší spotřeba mezi americkým a zahraničním vozem s hmotností 3000 lb?

Řešení

[0,9 l/100 km; 1,9 l/100 km]
  1. Uveďte, jak v regresním modelu odhalíte multikolinearitu.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity