Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Logistický regresní model a jiné zobecněné lineární modely Logistický regresní model Ověření správnosti logistického regresního modelu

Logo Matematická biologie

Ověření správnosti logistického regresního modelu

Pro ověření správnosti logistického regresního modelu je vhodné ověřit celkovou shodu modelu s pozorováními (overall goodness of fit) a také provést analýzu reziduí stejně jako u lineárních modelů.

Zatímco u lineárního modelu lze graficky znázornit celkovou shodu modelu s pozorováními poměrně jednoduše, situace je u logistické regrese komplikována tím, že výsledek je binární. Problém a nastíněný princip řešení je ukázán na obrázku 2. Celkovou shodu modelu s pozorováními lze i formálně testovat (např. s využitím  Hosmer-Lemeshow testu [1] nebo testu založeného na neparametrických jádrových odhadech [2]).

Obr. 2: Znázornění shody modelu (spojitá čára) s pozorovanými výsledky (kolečka). Informativnější obrázek dostáváme při rozdělení sledovaného souboru na 8 částí (podle červených čárkovaných čar) a spočítání podílu (odhadu pravděpodobnosti) nastání jevu v rámci těchto podskupin (symboly diamantu).

Rovněž u analýzy reziduí můžeme vyjít z principů ukázaných v předchozích výukových jednotkách. Konkrétní veličiny – rezidua – se ale od lineárního modelu liší. V následující tabulce naleznete definici běžně používaných reziduí pro logistický model:

Pearsonova rezidua
 
Devianční rezidua

Vedle analýzy reziduí, která nám umožňuje najít odlehlé hodnoty, je vhodné prozkoumat u pozorování Cookovu vzdálenost, která nás upozorní na vlivná pozorování.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity