Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datRegresní modelování Lineární regresní model Prediktory různých datových typů Konstanta

Logo Matematická biologie

Konstanta

Ve většině prakticky využívaných lineárních regresních modelů je přítomen absolutní člen. Absolutnímu členu odpovídá sloupec jedniček v matici plánu X. Nejjednodušší model je pak samozřejmě takový, který v matici plánu obsahuje právě jen sloupec jedniček a jehož regresním koeficientem je právě jen absolutní člen β0. Parametr tohoto modelu můžeme odhadnout a tento odhad je roven výběrovému průměru hodnot výsledkové proměnné Y.

Regresní model a očekávané hodnoty výsledku jsou dány následujícími vztahy:

Ukázku regresní přímky pro takový jednoduchý model naleznete na obrázku 2.2 (využitá data v kapitole Prediktory různých datových typů pochází z datového souboru [heartdisease]). Všimněte si, že na ose x není uveden žádný prediktor (což by nedávalo v tomto případě smysl), ale pouze pořadové číslo příslušného pozorování.

Obr. 2.2: Modelování indexu tělesné hmotnosti: odhad absolutního členu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity