Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Základy optimální práce v R Jak se píše dobrý skript

Logo Matematická biologie

Jak se píše dobrý skript

Co je to vlastně dobrý skript? Dobrý skript je soubor příkazů a funkcí používaných k analýze dat, který splňuje následující předpoklady:

1. Dobře čitelný, srozumitelný nejen pro autora, ale i pro další uživatele - je jednoznačné k čemu slouží každý z příkazů, je zřejmé, jakým způsobem byly načteny data a odkud, není problém analýzu zopakovat krok po kroku i pro nezasvěcenou osobu.

2. Není zbytečně dlouhý a je optimalizován z výpočetního hlediska - čím kratší kód, tím lépe, ale ne na úkor srozumitelnosti, algoritmy by měli být optimalizovány co se časové náročnosti týče.

3. Obsahuje kontrolní body - ověření předpokladů a výstupů z funkcí s chybovou hláškou v případě jejich nesplnění upozorní na špatný výpočet dopředu.

My si zde vyjmenujeme podrobněji pět základních zásad, které byste měli dodržovat, aby byl Váš kód opravdu dobrý a Vaše práce příjemnější a rychlejší.

Zásada č.1 - Pracujte vždy se zdrojovým kódem, pokud možno v chytrém editoru!

Pracujte se skripty a funkcemi - vše si dobře zapisujte a ukládejte; v případě problémů změňte kód, který problém produkuje, neměňte výstup!)

Používejte chytrý editor, který dokáže:

 1. Kontrolovat syntax: závorky „(...))“, zvýraznění kódu (odlišné fonty a barvy)
 2. Umí vyhodnotit R kód: v řádku, regionu, ve funkci i v celém souboru
 3. Dokáže doplňovat automaticky názvy R objektů nebo cest k souborům (obvykle s pomocí klávesy TAB)

Nejlepším editorem je R-studio, které zároveň umožňuje spouštění příkazů a zobrazuje výsledky, nápovědu i historii příkazů.

Další dobré editory jsou Emacs + ESS ('Enacs Speaks Statistics'), WinEdt + R-WinEdt.

Zásada č.2 - Pište srozumitelně a přehledně

Váš kód musí být srozumitelný nejen pro Vás v dané chvíli, ale i pro jiné. I když teď máte pocit, že si všechno pamatujete, garantujeme Vám, že za měsíc, dva, nebo půl roku se v skriptu už nebudete orientovat. O to víc to platí pro jiné, kteří mohou analýzu převzít po Vás.

Proto se tedy snažte aby byl Váš kód byl co nejvíce samovysvětlující, tedy:

 • Názvy parametrů a proměnných by měly odrážet účel i konvenci, např. X,Y pro matici; x,y pro vektor; a,b pro konstanty
 • Názvy funkcí by měly jasně identifikovat co funkce dělá - tvořte proto funkce názvem odmocnina, součet a ne funkce1, funkce2
 • Nepoužívejte symboly/názvy, které jsou už „zadané“ (c je funkce concatenate, q je skratka funkce quit()...)

Pro přehlednost:

 • Používejte odsazení řádků, například kód pro for cyklus by měl vypadat takhle:

      for (i in 1:10)
       {
           a <- a+1
       }

      ... a ne takhle:

      for (i in 1:10)
      {
      a <- a+1
      }

       U kratšího for cyklu zvažte kód na jeden řádek:

      for (i in 1:10){a <- a+1}

 • Používejte mezery, hlavně u přiřazení = , <- :

      a <- 2 místo a<-a+1

 • Dlouhé příkazy pište do více řádků
 • Používejte komentáře, nejlépe každých 10 řádků, vytvořte si systém, například:

      ' # # # ' - pro hlavní komentáře umístěné před kódem
      ' # #' - pro normální komentáře v kódu
      ' #' - pro komentáře na konci příkazu

   ###  Popisná statistika ###
   ## Graf závislosti počtu lymfocytů v krvi na věku u mužů a žen
   for (i in pohlavi)
    {
      plot(x[grp==i],y[grp==i])
    } # end for i

      POZOR, vyhněte se zbytečným komentářům, pokud je kód samovysvětlující. Příklad zbytečného komentáře:

   ## je-li i menší než 2, výpočet se ukončí
   if (i<2) break()

 • Pokud je to možné, používejte if else pouze v zjednodušené formě:

  X[i,j] <- if (podmínka) a else b

  místo

  if(podmínka) X[i,j] <- a
  else X[i,j] <- b

 • Používejte <- pro přiřazení a = v argumentech funkce, symbol <- je v některých programech oddělený barevně a také je vizuálně přijatelnější než =:

   a <- 2*b místo a=2*b
   sum(a, b, na.rm = TRUE)

Zásada č. 3 - Nekopírujte části kódu

Pokud nějakou část kódu opakujete často, nekopírujte jej ze skriptu do skriptu, ale vytvořte z daného kódu funkci. Tím kód zpřehledníte, minimalizujete chyby a jednoduše aplikujete případné změny úplně všude pouhým odvoláním se na funkci.

Zásada č. 4: Organizujte správně svoje funkce

Název funkce by měl odrážet to, co funkce dělá.

 • Ve funkci se nikdy neodkazujte na globální proměnné definované mimo funkci

   b <- 2
   soucet <- function(x)
   {
   res <- x + b
   return(res)
   }

V záhlaví funkce okomentujte co funkce dělá společně s jejími argumenty a jejich formátem:

  # funkce součet() sečte vektor x a konstantu b
  # x - numerický vektor
  # b - konstanta (číslo)

   soucet <- function(x, b)
   {
   res <- x + b
   return(res)

   }

Ukládejte vždy jednu funkci do .R souboru pod stejným názvem, který má funkce (např. funkce s názvem soucet uložená do souboru soucet.R). Budete-li funkci definovat pouze ve skriptu k analýze, nebudete ji moci najít a využít pro použití v další analýze.

Pokud máte více funkcí v jednom typu analýzy, zorganizujte je do R balíku a napište k němu vignette (návod na použití).

Zásada č. 5 - Optimalizujte algoritmus

Snažte se používat co nejoptimálnější a nejrychlejší verze funkcí, nové algoritmy sestavte tak, aby byly co nejméně časově a paměťově náročné. V R to platí obzvlášť, protože funguje systémem pass by value - tedy všechny objekty kopíruje.

 • Pro náročnější funkce zvažte použití paralelizace a programování v C++, Python nebo Perl
 • Pokud je to možné, vyhněte se vnořeným cyklům:

   for (i in 1:10)
   {
     for (j in 1:10)
      {
         for (k in 1:10)
         {
         ...
         }
     }
   }

       ... a použijte místo nich vektorizované funkce (například funkce z rodiny apply). Spřehledníte tím kód a ve většině případů (ne vždy!) ho i zrychlíte:

 • Inicializujte nové objekty v plné velikosti před for cyklem
 • Více o optimalizaci for() cyklu jsme si již řekli v kapitole Cykly a podmínky
 • Používejte funkci system.time() pro testování časové náročnosti funkce/kódu:

     > system.time({j<-0; for(i in 1:10000000){j<-j+i}})
     user  system elapsed
     0.000   0.000   3.075     

 

Zásada 6: Testujte svůj kód

Používejte krátké příklady pro otestování svého kódu/funkcí, netestujte hned na velkých datech z analýzy! Riskovali byste tím, že si nevšimnete chyby.

Při odstraňování chyb postupujte systematicky:

1. Prečtěte si chybovou hlášku a identifikujte, v které časti kódu k ní dochází

2. Opravte chybu a testujte jen daný kousek kódu

3. Pamatujte, že v kódu může být více chyb a to i na tom samém řádku – vždy je potřebné kód vyzkoušet metodou zevnitř navenek – nejprve vyhodnotíte argumenty a jejich hodnoty, pokud jsou v pořádku, poté syntax a tak dále...

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity