Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyAnalýza dat v R Tvorba R balíku Struktura R balíku DESCRIPTION

Logo Matematická biologie

DESCRIPTION

Soubor DESCRIPTION obsahuje základní informace o balíku. Jde o textový soubor bez přípony s hlavním popisem balíku. Takhle to vypadá uvnitř souboru (přidali jsme poznámky za # pro popis, co jednotlivé položky znamenají):

Package: mypackage #název balíku

Type: Package #informace, že se jedná o balík

Title: My first package # Delší název balíku (titulek) – max. 1 řádek

Version: 1.0 # Verze balíku

Date: 2014-05-12 # datum vytvoření (ukladá se automaticky)

Author: Name # jméno autora (autorů)

Maintainer: Who to complain to <yourfault@somewhere.net> # kdo je za balík zodpovědný – komu psát v případě otázek a problémů – jméno a funkční email

Description: More about what it does (maybe more than one line). # podrobnější popis balíku – 1 odstavec

License: What license is it under? # typ licence:

- “Unlimited“ znamená použití bez omezení

- “GPL-2“ odvolává se na soubor v podadresáři R balíku sharelicenses

- “File LICENSE“ - odvolává se na soubor se stejným názvem v hlavním adresáři balíku

LazyData: „yes“ - pokud máme datové soubory, které chceme načítat automaticky (bez použití funkce data())

Depends: seznam jiných balíků (oddělený čárkou), které jsou potřebné pro to, aby váš balík fungoval, případně verze R od které funguje

Depends: R (>= 3.0.2), gplots2

Imports: seznam jiných balíků, které jsou potřebné k tomu, aby váš balík fungoval.Instalují se automaticky při instalaci balíku

 Imports: ggplot2

Suggests: seznam balíků, jejichž instalace je potřebná pro příklady, ale ne nutná pro fungování balíku

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity