Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyCvičebnice jazyka R Slovníček pojmů jazyka R

Slovníček pojmů jazyka R

Následující slovníček uvádí překlad anglických výrazů použitých pro pojmenovávání objektů, tříd, funkcí, metod a postupů jazyka R v české dokumentaci pro R. Součástí překladu jsou pouze anglické názvy uvedených entit, z logických důvodů nikoliv názvy přímo v jazyce R (často jsou podobné či přímo totožné), které nemá smysl překládat (např. uveden je překlad pro anglický výraz "data frame", překládat výraz "data.frame" z jazyka R ovšem postrádá smysl). Překlad názvů datových typů a tříd většinou najdete ve formátu: typ/třída + originální anglický název (např. vektor typu integer, což je překlad anglického "integer vector"). V případě, že doslovný překlad dává smysl, lze se také setkat s pojmy jako například celočíselný vektor nebo vektor řetězců (anglický originál: "integer vector", respektive "character vector").

array pole
atomic vector atomický vektor
attributes vlastnosti
backreference zpětný odkaz (u regulárních výrazů)
buffer vyrovnávací paměť
call stack zásobník volání
character znak
character (datová třída/typ) řetězec
class třída
clause klauzule
combining character kombinující znak
concatenation zřetězení
connection všeobecný soubor
control character řídící znak
data frame datová tabulka
dataset datová kolekce
default value výchozí hodnota
dispatched method vyslaná metoda
dotted pair tečkový pár
element prvek (vektoru, seznamu, pole,…)
encoding kódování
environment prostředí (u funkce)
error chyba
factor level faktorová úroveň
field položka
filepath cesta k souborům
function funkce
function body tělo funkce
handler obsluha
interface rozhraní
literal character string literál
list seznam (obvykle bývá do závorky za slovo seznam uvedeno původní anglické slovo list)
magic number magické číslo
metacharacter metaznak
method metoda
missing values chybějící hodnoty
missings chybějící hodnoty
monospaced font neproporcionální písmo
named capture pojmenovaný podvýraz (u regulárních výrazů)
package balík
pairlist párový seznam (obvykle bývá do závorky za slovo seznam uvedeno původní anglické slovo pairlist)
pattern matching srovnávání se vzorem
regular expression engine regulární stroj
replacement function zástupní funkce
root kořen
serialization serializace
significant digit platná číslice
sparse table řídká tabulka
string řetězec
symbolic links symbolické odkazy
thread vlákno
tie uzel
tilde expansion vlnovková expanze
tracing trasování
trailing zakončení
truncate zkrátit bez zaokrouhlení
ordered factor uspořádaný faktor
vector vektor
working directory pracovní adresář
wrapper obalovač
width šířka (u znaků nebo řádků)
zero-width space mezera nulové šířky
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity