Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyCvičebnice jazyka R Dokumentace k základním funkcím trunc

trunc

Zaokrouhlování čísel

Round {base} Dokumentace R v češtině

Popis

ceiling vezme jeden číselný výraz x a vrátí číselný vektor obsahující nejmenší integery ne menší než korespondující elementy x.

floor vezme jeden číselný výraz x a vrátí číselný vektor obsahující největší integery ne větší než korespondující elementy x.

trunc vezme jeden číselný výraz x a vrátí číselný vektor obsahující integery vzniklé skrácením hodnot v x k 0 (bez zaokrouhlení).

round zaokrouhlí hodnoty prvního výrazu na určitý počet desetinných míst (předvolené 0).

signif zaokrouhlí hodnoty prvního výrazu na určitý počet signifikantních číslic.

Použití

ceiling(x)
floor(x)
trunc(x, ...)

round(x, digits = 0)
signif(x, digits = 6)

Argumenty

x

číselný vektor. Anebo, pro round a signif, komplexní vektor.

digits

integer indikující počet desetinných míst (round) nebo signifikantních číslic (signif), které se mají použít. Záporné hodnoty jsou povoleny (viz ‘Detaily’).

...

argumenty, které se předají metodám.

Detaily

Tyto jsou generické funkce: methody pro ně můžou být definovány individuálně nebo přes Math skupinové generika.

Všimněte si, že pro zaokrouhlení 5 se očekává použití IEC 60559 standardu - ‘jeď k párnému číslu’. Proto round(0.5) je 0 a round(-1.5) je -2. Je to však závislé na službách OS a dále chyba reprezentace (protože např. 0.15 není reprezentována přesně, pravidlo zaokrouhlení se vztahuje na reprezentované číslo a nikoliv na tištěné číslo, takže round(0.15, 1) může být buď 0.1 nebo 0.2).

Zaokrouhlení na záporný počet číslic znamená zaokrouhlení na mocninu desítky, takže například round(x, digits = -2) zaokrouhlí na nejbližší sto.

Pro signif jsou uznané číslice 1...22, a nechybějící hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší integer v tomto rozsahu. Komplexní čísla jsou zaokrouhlena, aby se zachoval zadaný počet číslic ve větším z komponentů. Každý element vektoru je na rozdíl od tisku zaokrouhlen jednotlivě.

Všude se jedná o primitivní funkce.

S4 metody

Jedná se o všechny (interně) S4 generika.

ceiling, floor a trunc jsou členy skupinového generika Math. Jako S4 generikum, trunc má jenom jeden argument.

round a signif jsou členy skupinového generika Math2.

Varování

Realita počítačové aritmetiky může způsobit neočekávané výsledky, zejména s floor a ceiling. Například ‚víme’, že floor(log(x, base = 8)) pro x = 8 je 1, ale 0 byl viděn na platforme R. Obvykle je nutné použít toleranci.

Reference

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) The New S Language. Wadsworth & Brooks/Cole.

Viz také

as.integer.

Příklady

round(.5 + -2:4)
# zaokrouhlování IEEE: -2 0 0 2 2 4 4 ( x1 <- seq(-2, 4, by = .5) ) round(x1)
#-- zaokrouhlování IEEE ! x1[trunc(x1) != floor(x1)] x1[round(x1) != floor(x1 + .5)] (non.int <- ceiling(x1) != floor(x1)) x2 <- pi * 100^(-1:3) round(x2, 3) signif(x2, 3)

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity