Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyCvičebnice jazyka R Dokumentace k základním funkcím rownames

rownames

Názvy řádků a sloupců

row+colnames {base} Dokumentace R v češtině

Popis

Načíst nebo nastavit názvy řádků nebo sloupců objektu maticového typu.

Použití

rownames(x, do.NULL = TRUE, prefix = "row")
rownames(x) <- value

colnames(x, do.NULL = TRUE, prefix = "col")
colnames(x) <- value

Argumenty

x

R objekt maticového typu, s alespoň dvěma dimenzemi pro colnames.

do.NULL

argument logical. Jestli je FALSE a názvy jsou NULL, názvy se vytvoří.

prefix

předpona pro vytvořené názvy.

value

platná hodnota pro danou komponentu dimnames(x). Pro matici nebo pole je to buď NULL nebo znakový vektor nenulové délky odpovídající příslušné dimenzi.

Detaily

Funkce extraktoru se snaží udělat něco smysluplného pro jakýkoliv maticový objekt x. Pokud objekt má dimnames použije se jako názvy řádků první komponenta, a pro názvy sloupců se použije druhá komponenta (pokud existuje). V případě datového rámce, rownames a colnames nakonec volají row.names a names respectively, ale druhé jsou preferovány.

Je-li do.NULL FALSE, vrátí se v každém případě znakový vektor (délky NROW(x) nebo NCOL(x)), prefix předřadí na jednoduchá čísla, pokud neexistují žádné dimnames nebo odpovídající komponenta dimnames je NULL.

Náhradní metody pro pole/matice přenášejí vektorové a faktorové hodnoty value na znak, ale neposílají metody pro as.character.

U datového rámce by měla být value pro rownames znakovým vektorem názvů, které nejsou duplicitní a nejsou chybějící (toto je vynuceno), a pro colnames znakový vektor (preferenčně) jedinečných syntakticky platných názvů. V obou případech bude value vynucena pomocí as.character, a nastavení colnames převede názvy řádků na znak.

Poznámka

Pokud jsou nahrazené verze volány na matici bez existujících dimnames, budou přidávat vhodné dimnames. Ale konstrukce jako

    rownames(x)[3] <- "c"

nemusí fungovat, pokud x již má dimnames, protože tohle vytvoří value z hodnoty NULL rownames(x).

Viz také

dimnames, case.names, variable.names.

Příklady

m0 <- matrix(NA, 4, 0) rownames(m0)
m2 <- cbind(1, 1:4) colnames(m2, do.NULL = FALSE)
colnames(m2) <- c("x","Y")
rownames(m2) <- rownames(m2, do.NULL = FALSE, prefix = "Obs.")
m2

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity