Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyCvičebnice jazyka R Dokumentace k základním funkcím mean

mean

Aritmetický průměr

mean {base} Dokumentace R v češtině

Popis

Generická funkce pro (ořezaný) aritmetický průměr.

Použití

mean(x, ...)

## Předvolené S3 metody:
mean(x, trim = 0, na.rm = FALSE, ...)

Argumenty

x

R objekt. Momentálně existují metody pro numerické/logical vektory a datumové, datumovo-časové a časovo intervalové objekty. Komplexní vektory jsou povoleny jenom pro trim = 0.

trim

zlomek (od 0 do 0.5) pozorování, které mají být ořezány z každého konce x předtím, ako je průměr spočítán. Ořezané hodnoty mimo daného intervalu jsou sebrány jako nejbližší koncové body.

na.rm

logical hodnota indikující jestli NA hodnoty mají být odstraněny předtím jako začne výpočet.

...

další argumenty posunuty do nebo z jiných metod.

Hodnota

Jestli je trim 0 (předvolené), aritmetický průměr hodnot v x je spočítán jako numerický nebo komplexní vektor délky jeden. Jestli není vrácen x logical (konvertován na numerický typ), numerický typ (včetně integeru) nebo komplexního typu, NA_real_, s varováním.

Jestli trim není 0, symetricky ořezán průměr je spočítán se zlomkem trim pozorování vymazaných z každého konce předtím, ako je průměr spočítán.

Reference

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) The New S Language. Wadsworth & Brooks/Cole.

Viz. také

weighted.mean, mean.POSIXct, colMeans pro průměry řádků a sloupců.

Příklady

x <- c(0:10, 50)
xm <- mean(x)
c(xm, mean(x, trim = 0.10))

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity