Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyCvičebnice jazyka R Dokumentace k základním funkcím length

length

Délka objektu

length {base} Dokumentace R v češtině

Popis

Získat nebo nastavit délku vektorů (včetně seznamů) a faktorů, a všech ostatních objektů R pro které byla definována metoda.

Použití

length(x)
length(x) <- value

Argumenty

x

objekt R. Pro nahrazení vektor nebo faktor.

value

ne-negativní integer nebo double (který se zaokrouhlí směrem dolů).

Detaily

Obě funkce jsou generické: můžete psát metody pro zpracování specifických tříd objektů, viz InternalMethods. length<- má metodu "factor".

Náhradní formu lze použít k resetování délky vektoru. Pokud je vektor zkrácen, jsou extra hodnoty vyřazeny a při prodloužení vektoru je doplněn na svou novou délku pomocí NA (nul pro originální vektory).

Obě jsou primitivní funkce.

Hodnota

Výchozí metoda pro length v současné době vrací nezáporný integer délky 1, s výjimkou vektorů s více než 2^31 - 1 elementy, kdy vrací double.

Pro vektory (včetně typu list-seznam) a faktorů je délkou počet prvků. Pro prostředí je to počet objektů v prostředí a NULL má délku 0. Pro výrazy a párové seznamy (včetně jazykových objektů a dotlistů) je to délka řetězce párového seznamu. Všechny ostatní objekty (včetně funkcí) mají délku jedna: všimněte si, že pro funkce se tohle liší od S.

Náhradní forma odstraní všechny atributy x s výjimkou jeho názvů, které jsou upraveny (a v případě potřeby rozšířeny pomocí "").

Varování

Autoři balíků napsali metody, které vrátí výsledek s jinou délkou než jedna (Formula) a které vrátí vektor typu double (Matrix), a to i s hodnotami ne-integerového typu (dřívější verze sets). Tam, kde se vrací jediná hodnota typu double, která může být reprezentována jako integer, se vrací jako vektor typu integer s délkou jedna.

Reference

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) The New S Language. Wadsworth & Brooks/Cole.

Viz také

nchar for counting the number of characters in character vectors, lengths pro počítání počtu znaků ve znakových vektorech, délek pro získání délky každého prvku v seznamu.

Příklady

length(diag(4)) # = 16 (4 x 4)
length(options()) # 12 or more
length(y ~ x1 + x2 + x3) # 3
length(expression(x, {y <- x^2; y+2}, x^y)) # 3

## z příkladu(warpbreaks)
require(stats)

fm1 <- lm(breaks ~ wool * tension, data = warpbreaks)
length(fm1$call) # 3, lm() and two arguments.
length(formula(fm1)) # 3, ~ lhs rhs

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity